Koncepcja pracy przedszkola

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA ZAMECZEK

NA LATA 2016 ? 2021

 

 

Podstawa prawna


Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych, czyli w ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola oraz Rozporządzeniu MEN z dnia z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.


Źródła opracowania koncepcji:


Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, wywiady, ankiety.

Koncepcja pracy przedszkola opracowana ze szczególnym nastawieniem na kształcenie osoby dziecka poprzez następujące cele:

1. Budowanie przez dziecko ?obrazu siebie?, w relacjach Ja-Ty, Ja-Wy, Ja-To przez stwarzanie ku temu odpowiednich warunków.

2. Kształtowanie umiejętności i elementarnych zdolności dynamicznego przystosowania się dziecka do otaczającej je rzeczywistości ? bliższej i dalszej.

3. Wprowadzanie dziecka w świat wartości i postaw pozytywnych w otwartym, twórczym (na miarę dziecka) funkcjonowaniu w grupie.

4. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych, usprawniających biegłość w budowaniu i posługiwaniu się znakiem ? słowem, gestem, liczbą, barwą, w poznawaniu i zmienianiu siebie i świata.

 

WIZJA

 

Chcemy stworzyć dzieciom takie warunki, aby sprzyjały one ogólnemu rozwojowi,

kształtowaniu się charakteru, wiedzy i świadomości (inspiracji), kształtowaniu postaw, równowadze, stabilizacji w atmosferze bezwarunkowej miłości i akceptacji.

Zgodnie z ideą pedagogiki Marii Montessori dążymy do indywidualnego rozwoju dziecka poprzez kształtowanie postawy samodzielności i poczucia własnej wartości.

 

MISJA

 

- Pragniemy uczyć ich szacunku dla siebie i innych oraz wewnętrznej motywacji do wytrwałości, radzenia sobie z własnymi emocjami, umiejętności wejrzenia w głąb siebie, ekspresji i intuicji.

- Pragniemy pomóc w zdobywaniu umiejętności porozumiewania się z innymi, życia w społeczeństwie i pracy w zespole;

- Pragniemy pomóc każdemu dziecku w rozwijaniu pełnego potencjału we wszystkich obszarach życia poprzez pielęgnowanie jego zalet oraz mocnych stron.

- Pragniemy zaszczepić u dzieci radość z wykonywania różnorodnych zadań, uświadomić dobroczynny wpływ ruchu dla zdrowia i dobrego samopoczucia;

- Pragniemy podnosić nasze kwalifikacje zawodowe, aby nasze osiągnięcia mogły wspierać i organizować prawidłowe warunki rozwoju dzieci.

 

CELE GŁÓWNE:

 

Efekty działalności dydaktycznej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola

 

Lp.

Procesy

Główne zadania

Kryteria sukcesu

Załączniki

1.

Diagnozowanie umiejętności i zdolności dzieci (uzdolnień, wielorakich inteligencji, deficytów), analizowanie wyników i formułowanie wniosków do pracy z konkretnymi dziećmi

 

Przeprowadzenie diagnozy 5-6 latków testem SGS.

Osiągnięcia dzieci są systematycznie diagnozowane wg wypracowanych w przedszkolu procedur.

Test SGS

Przeprowadzenie obserwacji dzieci młodszych (3-4 latki)

Wyniki diagnozy :

- wyznaczają kierunki pracy w grupie wiekowej,

- są wykorzystywane do modyfikacji oferty edukacyjnej przedszkola

Arkusze diagnostyczne opracowane przez zespoły nauczycieli, plany indywidualne lub wyznaczenie kierunków pracy

Przeprowadzenie badań, wywiadów i obserwacji. Założenie każdemu dziecku ?karty dziecka?

Osiągnięcia dzieci są systematycznie diagnozowane wg opracowanych planów indywidualnych

Arkusz obserwacji przez nauczyciela

2.

Zapewnienie nowoprzyjętym dzieciom łagodnej adaptacji w środowisku przedszkolnym

Przeprowadzenie dnia adaptacyjnego

Złagodzony jest stres dziecka związany z rozłąką z rodzicami.

Scenariusz programu adaptacyjnego

Organizacja zebrania z rodzicami dzieci nowoprzyjętych

Scenariusz zebrania

3.

Wdrożenie dzieci do samodzielności i różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju.

Stwarzanie sytuacji edukacyjnych pozwalających na rozwijanie inteligencji wielorakich i badanie efektywności tych poczynań

Uzdolnienia i deficyty są odkrywane, a dziecko odpowiednio stymulowane.

Roczny plan pracy przedszkola oraz wielotygodniowe plany pracy.

Dostosowanie sal zabaw do rozwijania inteligencji wielorakich. Tworzenie kącików umożliwiających i zachęcających do samodzielnego wyboru aktywności np. ?Bajkowa polana?, ?Pracownia architekta?, Dywan konstruktora? itp.

Dzieci okazują zainteresowanie dla działań edukacyjnych

Narzędzia do badania samodzielności i aktywności dziecka.

Urządzenie wnętrza przedszkola wspiera rozwój inteligencji wielorakich.

 

Procesy zachodzące w przedszkoluLp.

Procesy

Główne zadania

Kryteria sukcesu

Załączniki

1.

Zapewnienie warunków do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego

Planowanie treści i metod zajęć w poszczególnych grupach wiekowych uwzględniając możliwości i potencjał dziecka

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie wychowania przedszkolnego.

Zestaw przedszkolnych programów wychowania

Zapewnienie wszystkim dzieciom udziału w konkursach, uroczystościach, wycieczkach, zabawach, spacerach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi itp.

Dzieci chętnie podejmują działania zarówno samodzielnie jak i w grupie

Roczne i wielotygodniowe plany pracy

 

Projekty edukacyjne

Stwarzanie wychowankom możliwości prezentowania wytworów swoich prac(galerie prac plastycznych, popisy recytatorskie, taneczne, wokalne, udział w konkursach)

Działania planowane przez nauczycieli i dzieci przynoszą oczekiwane efekty

Dokumentacja nadzoru pedagogicznego dyrektora

2.

Analizowanie i modyfikowanie działań edukacyjnych i wychowawczych przedszkola wzmacniających właściwe zachowania dzieci i eliminowanie niepożądanych.

Tworzenie sytuacji edukacyjnych pozwalających nazywać i wyrażać emocje.

Dzieci respektują normy społeczne

Ustawa o zachowaniu się w przedszkolu

Opracowanie ?Kontraktów przedszkolaka?

Regulowanie zachowania dzieci w grupie

Założenie systemu motywacyjnego ?Dziś się czuje...?

Wdrożenie systemu motywacyjnego, dostosowanego do potrzeb i możliwości emocjonalnych dziecka

 

Propagowanie pozytywnych wzorów zachowań zaczerpniętych z literatury

Literatura dziecięca dostosowana do wieku dzieci

Zbiór optymistycznych bajek

3.

Nauczyciele współpracują w procesie wspomagania rozwoju i edukacji dziecka

Wspólne opracowanie planów i zadań realizowanych w przedszkolu zgodnych z podstawą programową

Nauczyciele i specjaliści działają zespołowo na rzecz rozwoju i edukacji wychowania w codziennych sytuacjach (nie tylko problemowych)

Protokoły posiedzeń Rad Pedagogicznych.

Zespołowe konsultowanie działań podejmowanych na różnych poziomach wiekowych (obserwacja i diagnoza, planowanie pracy, prowadzenie uroczystości i spotkań z rodzicami)

Dyrektor tak organizuje pracę nauczycieli, aby mieli zapewniony czas na wspólną pracę

Harmonogram spotkań zespołów nauczycieli

Wspólna realizacja przedsięwzięć i imprez ogólno przedszkolnych

4.

Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych

Prowadzenie kółek zainteresowań przez nauczycieli przedszkola:

- plastyczne

- teatralne

- taneczne

- montessoriańskie

- język angielski

- rytmika

- gimnastyka korekcyjna

- zajęcia logopedyczne

Przedszkole pomaga rozwijać uzdolnienia dzieci niezależnie od ich sytuacji materialnej

Oferta i harmonogram zajęć dodatkowych

 

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnymLp.

Procesy

Główne zadania

Kryteria sukcesu

Załączniki

1.

Przedszkole promuje w środowisku wartość wychowania przedszkolnego

Prezentowanie przez dzieci swoich osiągnięć w środowisku

Przedszkole jest znane w środowisku lokalnym i postrzeganie jako placówka aktywnie działająca na rzecz dziecka i jego rodziny

Kronika przedszkolna

Prowadzenie przedszkolnej strony internetowej

* Strona internetowa

www.przedszkolezameczek.pl

* Profil na portalu społecznościowym

https://www.facebook.com/przedszkolezameczek?ref=hl

Przekazywanie lokalnej prasie informacji o wydarzeniach z życia placówki

Lokalna prasa

* ?Gazeta ogłoszeniowa?

* ?Kultura siedlecka?

Zamieszczanie na stronie www przedszkola informacji o przedszkolu i osiągnięciach dzieci

www.przedszkolezameczek.pl

Organizacja Dnia Rodziny dla dzieci, ich rodzin oraz potencjalnych klientów przedszkola

Przedszkole lub wynajęty ośrodek

2.

Zaznajamianie wychowanków z przyszłym procesem edukacyjnym w celu przyszłej adaptacji w szkolnej

Zacieśnienie współpracy przedszkola ze Szkołą Podstawową Nr 5 im. Wł. Rawicza w Siedlcach

Przedszkole uczestniczy w dniach adaptacyjnych organizowanych przez szkołę

Zaproszenie przez szkołę

3.

Wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci

Bieżące informowanie rodziców o realizacji treści programu wychowania przedszkolnego

Rodzice otrzymują na bieżąco informacje o postępach dzieci:

- rozmowy codzienne

- konsultacje wg programu

Notatki i protokoły zebrań grupowych z rodzicami

 

Tablica ogłoszeń

 

Arkusze diagnozy, arkusze obserwacji

 

Zeszyt spotkań indywidualnych z rodzicami

 

 

Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka poprzez przekazywanie informacji na tablicy ogłoszeń danej grupy

Przedszkole systematycznie pozyskuje informacje o dziecku i jego środowisku rodzinnym

Konsultacje z rodzicami, omawianie postępów dzieci w oparciu o diagnozę i obserwacje dziecka

Rodzice współdziałają z nauczy-

cielem w zakresie rozwijania naturalnych predyspozycji i uzdolnień dziecka

Przedszkole wspomaga rodziców w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczo - opiekuńczych

Rodzice są wspierani przez nauczycieli w wychowaniu dzieci.

4.

Aktywizowanie rodziców do uczestnictwa w życiu przedszkola i współdecydowa-nia w jego sprawach

Organizowanie regularnych spotkań dyrektora rodziców

Rodzice przyczynią się do doskonalenia kontaktów z przedszkolem

Harmonogram spotkań z rodzicami.

Włączenie rodziców do organizacji imprez grupowych i ogólnoprzedszkol-nych m. in.:

- Dni adaptacyj-nych

- Dzień Chłopaka

- Dzień Przedszkolaka

- Mikołajki

- Choinka

- Bak Karnawałowy

-Dzień Babci i Dziadka

- Dzień Kobiet

- Dzień Rodziny

- Zakończenie Roku

- wyjścia proponowane przez rodziców

Większość rodziców uczestniczy w zajęciach otwartych i uroczysto-ściach przed-szkolnych

Kronika przedszkolna

Wyróżnianie rodziców szczególnie zaangażowanych w życie przedszkola

Przedszkole stymuluje aktywność rodziców

Dyplomy, listy gratulacyjne

Włączenie rodziców do zapoznawania dzieci ze środowiskiem, w którym pracują.

Spotkania w przedszkolu i w miejscach pracy

Zorganizowanie konkursów dla dzieci z udziałem rodziców

Tablica informacyjna

Zrządzanie przedszkolem


Lp.

Procesy

Główne zadania

Kryteria sukcesu

Załączniki

1.

Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni doskonalą kwalifikacje zawodowe zgodnie z potrzebami placówki

Organizowanie szkoleń dla wszystkich pracowników przedszkola ? BHP i Ppoż.

Pracownicy placówki znają zasady bezpieczeństwa

Ośrodki specjalistyczne

Umożliwianie nauczycielom sytuacji w których mogą uczyć się w praktyce

Edukacja jest istotną częścią aktywności ludzi dorosłych

Dzienniki zajęć

Aranżowanie szkoleń Rad Pedagogicznych

Nauczyciele nabywają wiedzę potrzebną do pracy wychowawczo-dydaktycznej

Protokoły ze szkoleniowych posiedzeń rad pedagogicznych

Inspirowanie nauczycieli do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez ośrodki metodyczne

Nauczyciele otwarci na innowacje, rozwijają w sobie swego rodzaju wrażliwość

Plan doskonalenia zawodowego

2.

Zarządzanie przedszkolem jest sprawne, spójne i przejrzyste

Wykonanie dwóch projektów ewaluacyjnych na temat wybranych wymagań

Zarządzanie przedszkolem zapewnia sprawne funkcjonowanie placówki

Plan nadzoru pedagogicznego

Analizowanie i modyfikowanie koncepcji pracy

Działalność przedszkola jest regularnie badana i doskonalona

Podsumowanie dyrektora z prowadzonego nadzoru

Monitorowanie dokumentacji pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego

Przedszkole prosperuje zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym

Protokoły Rad Pedagogicznych, dzienniki zajęć

Opracowanie i wdrożenie sytemu obiegu informacji w przedszkolu

W przedszkolu funkcjonuje sprawny system obiegu informacji

Tablica informacyjna

3.

Wzbogacenie bazy przedszkola stosownie do potrzeb

Doposażenie sal zabaw ? tworzenie kącików do kształtowania inteligencji wielorakich

Kąciki tematyczne zaopatrzone są w pomoce dydaktyczne umożliwiające realizację programu związanego z pedagogiką Marii Montessori

Według planu finansowego

Zawarcie współpracy z Policją i Strażą Miejską w celu wzbudzenia w dzieciach poczucia odpowiedzialności za siebie i innych

Przedszkole gwarantuje dzieciom ochronę i bezpieczeństwo

Pisma skierowane do jednostek

Doposażenie placu zabaw

Modernizacja ogrodu daje możliwość prowadzenie zajęć edukacyjnych na świeżym powietrzu

Plan remontów

Nasze przedszkole to miejsce:

- wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania,

- sukcesu intelektu, ducha, woli i ciała,

- zadowolenia z własnej aktywności i samodzielności,

- kreatywnego myślenia,

- radości i humoru.

 

KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

Metody i formy pracy stosowane w przedszkolu zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego. Można je podzielić na:

 

1. Metody czynne:

- metoda samodzielnych doświadczeń,

- metoda kierowania własną działalnością dziecka,

- metoda zadań stawianych dziecku,

- metoda ćwiczeń utrwalających,

 

2. Metody oglądowe:

- obserwacja i pokaz,

- osobisty przykład nauczyciela,

- udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

 

3. Metody słowne:

- rozmowy,

- opowiadania,

- zagadki,

- objaśnienia i instrukcje,

- sposoby społecznego porozumiewania się,

- metody żywego słowa.

 

4. Metody pracy na pomocach Montessori z zakresu:

- praktycznych ćwiczeń dnia codziennego,

- kształcenia zmysłów,

- edukacji językowej,

- edukacji matematycznej,

- wychowania kosmicznego,

- wychowania religijnego.


ZASADY PRACY


Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:
1. Zasada indywidualizacji
2. Zasada integracji
3. Zasada wolności i swobody działania
4. Zaspakajanie potrzeb dziecka
5. Zasada aktywności
6. Organizowania życia społecznego

 

 

ZASADY PEDAGOGICZNE MARII MONTESSORI

 

1. Zasada swobodnego wyboru materiału. W sali przedszkolnej wszystkie materiały są zawsze dostępne, ułożone tematycznie na półkach, w zasięgu ręki dziecka. Dziecko samodzielnie podejmuje decyzję, z którym materiałem będzie pracować.

2. Zasada swobodnego wyboru miejsca pracy. Dziecko może pracować tam, gdzie zdecyduje i gdzie pozwalają na to granice naszego rozsądku i możliwości organizacyjnych. Oczywistym jest, że dziecko jest zawsze obserwowane przez nauczycieli.

3. Zasada swobodnego wyboru czasu pracy. Dziecko, w czasie do tego przeznaczonym, może pracować z wybranym przez siebie materiałem.

4. Zasada swobodnego wyboru formy pracy. Po przeprowadzeniu lekcji indywidualnej dziecko zaczyna pracować samodzielnie. Wie, że ma prawo do pracy w ciszy, że nikt nie będzie mu przeszkadzał. Wie także, że nikt nie będzie mu pomagał, jeśli pomoc jest niepotrzebna.

5. Zasada porządku. Każdy przedmiot w przedszkolu ma swoje miejsce - skąd został wzięty, tam zostaje odniesiony. Podobnie - każda osoba także ma swoje miejsce i wie, co do niej należy.

6. Zasada ograniczenia. Każdy rodzaj materiału jest tylko w jednym egzemplarzu i trzeba go stosować zgodnie z jego przeznaczeniem, można pracować tylko w miejscu przez siebie wybranym, nie można innym pomagać - jeśli ktoś tego nie potrzebuje, nie można innym przeszkadzać, nie można sobie przeszkadzać.

7. Zasada izolowania trudności. Budowa materiału musi być przejrzysta, ma ukazywać jeden, określony problem do rozwiązania. Pozwala to na skoncentrowanie się w czasie pracy.

8. Zasada transferu. Dziecko ?przenosi? nabyte umiejętności na otoczenie (zauważa, że może to wykorzystać w codziennym życiu).

9. Zasada kontynuacji. Pomoce tak są budowane, że jedne są poprzedzone drugimi, uzupełniają się niejako.

10. Zasada samokontroli. Dziecko samodzielnie może stwierdzić, czy daną pracę wykonało dobrze czy źle, w którym miejscu nastąpiła pomyłka i jak ten błąd naprawić.

 

KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY) NA LATA 2016/2021

1. Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.

2. Wdrożenie w przedszkolu koncepcji rozwoju inteligencji wielorakich.

3. Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu.

4. Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami.

5. Nieustanne podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

 

Model absolwenta
Dziecko kończące przedszkole:
1. Ma poczucie własnej wartości.

2. Zna swoje prawa i obowiązki wynikające z Kodeksu Przedszkolaka i Konwencji Praw Dziecka.

3. Zna podstawowe normy społeczne.

4. Jest zainteresowane otaczającym światem.

5. Jest samodzielne i pomaga innym.

6. Jest tolerancyjne.

7. Rozumie i akceptuje uczucia swoje i innych.

8. Potrafi radzić sobie z problemami, dąży do ich rozwiązania zgodnie z przyjętymi normami.

9. Potrafi dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.

10. Ma świadomość własnej tożsamości.

11. Jest komunikatywne.

12. Otwarcie wyraża swoje opinie.

13. Jest aktywne, dociekliwe i poszukujące (kreatywne).

14. Posiada odpowiedni zasób doświadczeń i umiejętności potrzebnych do dalszego rozwoju i edukacji.


Dziecko ma prawo do:
- Życia i rozwoju, swobody myśli, sumienia i wyznania.
- Aktywnej, serdecznej miłości i ciepła.
- Spokoju i samotności, gdy tego chce.
- Odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci.
- Snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone.
- Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju.
- Pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą.
- Wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
- Wspólnoty i solidarności w grupie.
- Aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy.
- Zabawy i wyboru towarzyszy zabaw.
- Pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia.
- Nauki, informacji.
- Badania i eksperymentowania.
- Nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw.
- Oświadczenia konsekwencji swojego zachowania.
- Zdrowego żywienia.

 

Dziecko ma obowiązek:

- Przestrzegać wszelkie umowy zawarte z nauczycielką i rodzicami.

- Nie oddalać się od grupy i rodziców bez wiedzy dorosłych.

- Zgłaszać wszelkie przykre wypadki, uszkodzenia itp. związane ze zdrowiem dzieci, sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne,

- Szanować sprzęt i zabawki ;

- Dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa.

- Przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych.

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI


Sposoby współpracy z rodziną dziecka:

- systematyczne przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,

- informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej i innej,

- angażowanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola,

- szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,

- budowanie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.

 

Formy współpracy z rodzicami:

- zebrania ogólne z rodzicami, zebrania grupowe,

- zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,

- konsultacje indywidualne,

- prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac,)

- organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,

- organizacja szkoleń, warsztatów integracyjnych dla rodziców,

- organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów,

- włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych,
konkursy, wycieczki,

- angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI

 

1. Przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach, festiwalach wspólnie z innymi przedszkolami.

2. Zapraszanie nauczycieli z innych placówek, aby zaprezentowali własny sposób pracy, w celu wymiany doświadczeń w formie różnych szkoleń czy warsztatów.

3. Uczestniczenie w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych szkół podstawowych
4. Przedszkole umożliwia odbywanie w placówce praktyk studenckich pedagogiki ogólnej oraz zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

 

Cele:

- rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
- satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień, nagród,
- kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
- kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
- urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,
- poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci i placówki.

 

PROMOCJA PLACÓWKI


Działania promocyjne obejmują:
1. Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów,
2. Dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym,
3. Popularyzowanie wychowania przedszkolnego,
4. Prowadzenie kroniki przedszkola oraz strony internetowej,
5. Organizacja uroczystości,
6. Zabieganie o notatki w prasie,
7. Prezentacja w lokalnych mediach,
8. Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
9. Upowszechnianie informacji o przedszkolu ? gazeta ?Kultura siedlecka?


DALSZA PRACA NAD KONCEPCJĄ PRZEDSZKOLA


1. Każdy nauczyciel otrzymuje egzemplarz Koncepcji, żeby z nią pracować.
2. Zmiany w tekście będą nanoszone w obecności i przy udziale całego zespołu pedagogicznego,
3. Raz w roku podjęta będzie analiza i modyfikacja koncepcji,
4. Rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją na zebraniach grupowych, za pośrednictwem strony internetowej, nauczyciele pozyskają informacje o akceptacji przez jawne głosowanie.


W zakresie bazy

- remont sal zajęć dzieci, oraz pomieszczeń znajdujących się przy salach,
- doposażenie ogrodu w nowoczesny sprzęt rekreacyjny,

- wygospodarowanie miejsca na założenie i prowadzenie ogródka warzywno-owocowego.

 

W zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:
- analiza potrzeb dzieci i rodziców pod kątem oferty zajęć dodatkowych,
- dokumentowanie fotograficzne działalności dziecka na życzenie rodzica,
- planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku,

- rozszerzenie treści programowych o: wycieczki krajoznawcze, zajęcia sportowe, ekologiczne, zdrowego żywienia, dobre maniery (savoir-vivre), patriotyczne,

- wzbudzenie ukształtowanie w dzieciach poczucia tolerancji wobec odmienności drugiego człowieka.

 

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:

1. Wspomaganie, inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania dodatkowych umiejętności.

2. Zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje.

3. Doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystaniem w swej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, co spowoduje szybki przepływ istotnych informacji na płaszczyźnie dyrektor-nauczyciel, nauczyciel-nauczyciel.


W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:
1. Kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania pracy z dziećmi metodami aktywnymi,
2. Zapraszanie uczniów klas I na spotkania integracyjne w celu promocji placówek i wymiany doświadczeń między nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
3. Kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych.

 

Kryteria sukcesu

- Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.

- Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.

- Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.

- Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.

- Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.

- Poprawa stanu przedszkolnego ogrodu i terenu wokół budynku.

- Realizacja autorskich programów edukacyjnych, profilaktycznego i wychowawczego.

- Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.

- Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.

- Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.

- Liczny udział dzieci w konkursach, turniejach itp.

- Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, księgozbiór, płytotekę, materiały metodyczne i inne media

- Poprawa stanu przedszkolnego ogrodu i terenu wokół budynku.

- Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej.

 

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

1. Przeprowadzenie diagnozy wstępnej,

2. Szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,

3. Informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej

4. Półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań,  analiza, wnioski do dalszej pracy,

5. Bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,

6. Przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

 

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

- prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),

- teczek prac i innych dokumentów,

- arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,

- albumów, kronik,

- materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)

- rozmów.

 

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

1. Ankiet.

2. Rozmów z nauczycielami, rodzicami.

3. Hospitacji.

4. Obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw.

5. Arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela.

6. Innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno- oceniających odbywających się co pół roku.

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

- nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania
i wychowania,

- nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,

- informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,

- rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,

- na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,

- informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku ? po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

 

 

 

SPOSOBY WSPÓŁPRACY ORGANIZOWANEJ W PRZEDSZKOLU

Sposoby współpracy z rodziną dziecka:

1. Przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń.

2. Informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej i innej.

3. Angażowanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola.

4. Szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,

5. Budowanie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.

 

Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym:

1. Podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej,

2. Podejmowanie różnorodnej współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, placówkami przedszkolnymi, szkołą podstawową, MBP, MOK, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, policją, strażą pożarną, Muzeum Regionalnym, MSCDN w Siedlcach, władzami samorządowymi itp.

3. Włączanie się w organizowane na terenie miasta przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze  lokalnym i ogólnokrajowym.

4. Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych, corocznie włączają się w akcję ?Góra grosza?, zbieranie nakrętek. Do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski o środowisko naturalne, takie jak ?Sprzątanie świata?, obchody ?Dni Ziemi?.

 

Koncepcja Pracy ?Zameczek'? Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną 28 sierpnia 2015r.

 

Koncepcja wchodzi w życie z dniem 1. stycznia 2016r.

Logowanie