Statut Klubu Malucha

Statut Klubu Malucha

Zameczek w Siedlcach

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki zwanej w dalszej treści Klubem Malucha, którego pełna nazwa brzmi: Zameczek Wioletta Cholewa-Baranowska

2. Organem prowadzącym Klub Malucha jest osoba fizyczna Wioletta Cholewa-Baranowska ? zwana dalej Osobą Prowadzącą.

3. Siedziba Klubu Malucha znajduje się pod adresem: ul. Grabianowska 50 08-110 Siedlce

4. Klub Malucha używa pieczęci o treści: Zameczek Wioletta Cholewa-Baranowska, ul. Sienkiewicza 12A 08-110 Siedlce.

§ 2

Podstawa prawna zastosowana do opracowania niniejszego Statutu

1. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 nr 45,

poz.235), zwanej dalej ustawą.

2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. 2011 nr 69, poz. 368)

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie

wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. 2011 nr

69, poz.367).

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA KLUBU MALUCHA

§ 3

Klub Malucha realizuje cele i zadania wynikające z przepisów ustawy, w szczególności:

1. troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci

2. zapewnienie im opieki, wyrabianie nawyków higieny oraz prowadzenie zajęć

ogólnorozwojowych,

3. wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację każdego dziecka,

4. udostępnia materiały Marii Montessori i wykwalifikowanych opiekunów

5. zapewnia opiekę i wychowanie w atmosferze bezpieczeństwa i zrozumienia

6. kształtuje postawy społeczne dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania wśród

rówieśników

7. troszczy się o rozwój umysłowy dziecka, rozwój jego mowy, wyrabianie orientacji w

przestrzeni, poznanie otaczającego go środowiska społecznego i przyrodniczego

8. rozwija wyobraźnię i wrażliwość estetyczną dzieci, uzdolnienia poprzez różne formy

działalności plastyczno- technicznej

9. udziela dzieciom pomocy psychologiczno ?pedagogicznej, i medycznej w razie potrzeby

10. zapewnia dzieciom prawidłowe żywienie,( własna kuchnia) oraz przestrzeganie zasad

Higienicznych.

 

§ 4

Wynikające z powyższych celów zadania Klub Malucha realizuje w ramach następujących

obszarów:

1. zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w bezpiecznym, przyjaznym i

zdrowym środowisku,

2. uwzględnianie indywidualnych potrzeb każdego dziecka, troska o zapewnienie równych

szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

3. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności,

4. kierowanie się zasadą ?Pomóż mi zrobić to samemu?,

5. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania

własnych myśli i przeżyć,

6. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych,

7. tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

8. stwarzanie sytuacji do bezpośredniej obserwacji zjawisk zachodzących w otoczeniu

przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym.

 

§ 5

1. W celu realizacji zadań ? Dyrektor organizuje dzieciom i ich rodzicom pomoc opiekuńczo-wychowawczo? dydaktyczna, logopedyczną i w miarę potrzeb medyczną. Pomoc ta

realizowana jest poprzez współpracę z :

- Dyrektorem zatrudnionym w Klubie Malucha

- opiekunem zatrudnionym w Klubie Malucha

- logopedą zatrudnionym w Klubie Malucha

- psychologiem zatrudnionym w Klubie Malucha,

- terapeutami zatrudnionymi zgodnie z potrzebą.

2. Możliwe jest korzystanie z dodatkowych godzin pomocy psychologicznej, logopedycznej i pedagogicznej a objecie nią dzieci odbywa się za zgodą rodziców i na ich koszt ( logopeda i psycholog).

3.Realizując zadania rozpoznające indywidualny rozwój dziecka oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka Klub Malucha organizuję zajęcia dodatkowe ( nauka języków obcych, rytmika, taniec i inne).

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRACY KLUBU MALUCHA

§ 6

Dziecka przebywa w Klubie Malucha wynosi 5 godzin dziennie.

Klub Malucha funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 ? 18:00 przez 12 miesięcy w roku, z przerwą wakacyjną miedzy 24.07-04.08.2017 rokiem w celu wykonania niezbędnych prac remontowo-porządkowych. Rodzice zostali o tym wcześniej poinformowani.

 

§ 7

 1. Opłata za Klub Malucha jest jednakowa w każdym miesiącu działalności niezależnie od przerwy świątecznej, dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Wysokość opłaty jest ustalana przez organ prowadzący i podawana do wiadomości publicznej poprzez informację na tablicach ogłoszeń oraz określana w umowie zawieranej pomiędzy organem prowadzącym a Rodzicami/Opiekunami prawnymi.

 

§ 8

Organizację pracy w Klubie Malucha określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora a

zaopiniowany przez członków Rady Pedagogicznej, uwzględniający higienę, ochronę

zdrowia, potrzeby rozwojowe dzieci i oczekiwania ich rodziców.

 

§ 9

Podstawową jednostką organizacyjną jest grupa obejmująca dzieci w wieku zbliżonym i

uwzględniająca ich potrzeby, zainteresowania oraz możliwości psychiczno- fizyczne.

 

§ 10

Opiekun prowadzi daną grupę w systemie zmianowym.

Ze względów organizacyjnych i metodycznych dopuszcza się możliwość zmiany opiekuna w

grupie.

§ 11

W celu wsparcia indywidualnego rozwoju dziecka prowadzone są zajęcia dodatkowe takie jak:

- nauka języków obcych,

- zajęcia umuzykalniające- rytmika,

- zajęcia logopedyczne,

- zajęcia rozwojowe z psychologiem,

- prowadzenie ogródka warzywnego i inne.

§ 12

W czasie zajęć dodatkowych w których uczestniczy część dzieci z grupy, opiekę nad tymi

dziećmi przejmuje prowadzący te zajęcia. Pozostałe dzieci znajdują się w tym czasie pod

nadzorem opiekuna ze swojej grupy

§ 13

Opiekę nad dziećmi wspomagają pracownicy Klubu Malucha a w szczególności pomoc opiekuna ( opiekun, pomoc opiekuna).

 

§ 14

1. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z Klubu Malucha przez rodziców (opiekunów

prawnych) lub przez pisemnie przez nich upoważnione inne osoby dorosłe, gwarantujące dziecku pełne bezpieczeństwo w drodze do domu, a wymienione w pisemnym wykazie osób upoważnionych do jego odbioru.

2. Nie dopuszcza się odbierania dzieci przez osoby nieletnie nawet za zgodą rodziców

(opiekunów prawnych) i osoby nietrzeźwe.

 

§ 15

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa Regulamin

Organizacyjny Klubu Malucha  opracowany przez Dyrektora a zatwierdzony przez Osobę Prowadzącą.

2. W Regulaminie określa się w szczególności:

1)                 organizację pracy Klubu Malucha, w tym czas pracy Klubu Malucha, ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w Klubie Malucha oraz obsadę osobową Klubu Malucha;

2)                 zasady funkcjonowania Klubu Malucha;

3)                 organizację opieki nad dziećmi w Klubie Malucha, w tym:

a) prawa i obowiązki rodziców;

b) prawa dziecka;

c) obowiązki opiekunów.

4) zasady bezpieczeństwa dzieci.

 

§ 16

Dokumentowanie zajęć prowadzonych w Klubie Malucha prowadzi się za pomocą:

1. miesięcznych planów pracy poszczególnych grup;

2. opisów pomocy Marii Montessori z którymi pracuje dziecko.

 

§ 17

Klub Malucha zapewnia wyżywienie dzieci świadczone przez kuchnię znajdującą się na terenie placówki.

§ 18

Zasady odpłatności za pobyt dziecka w Klubie Malucha zawarte są w umowie o

świadczeniu usług, którą opracowuje Osoba Prowadząca. Z powodu trudnych

warunków rodzinnych lub losowych, w porozumieniu z Osobą Prowadzącą,

Dyrektorem i Radą Pedagogiczną może być zorganizowana doraźna pomoc materialna

w formie:

a. ulgi lub zwolnienia z opłaty wpisowego,

b. ulgi lub zwolnienia z opłaty czesnego,

2. Umowę o świadczeniu usług podpisuje Osoba Prowadząca.

§ 19

Opłaty za Klub Malucha stanowią: wpisowe, czesne, zajęcia dodatkowe. Opłaty uiszcza się

zgodnie z terminami wskazanymi w umowie o świadczeniu usług i Regulaminie organizacyjnym  placówki.

§ 20

1. Wychowankowie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków na

warunkach i przez firmę wybraną przez Osobę Prowadzącą.

.

ROZDZIAŁ V

ORGANY KLUBU MALUCHA I ICH KOMPETENCJE

§ 21

Organami Klubu Malucha są:

1. Osoba Prowadząca

2. Dyrektor Klub Malucha

3. Rada Pedagogiczna (pracownicy żłobka).

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW DYREKTORA KLUBU MALUCHA

§ 22

Dyrektor podejmuje decyzje leżące w jego kompetencjach samodzielnie oraz zgodnie z

przepisami prawa.

§ 23

W przypadku nieobecności Dyrektora jego prawa i obowiązki przejmuje opiekun

wyznaczony przez niego pisemnie. Na wniosek Dyrektora, Osoba Prowadząca może

utworzyć stanowisko wicedyrektora

§ 24

Dyrektor reprezentuje Klub Malucha na zewnątrz.

Szczegółowe kompetencje Dyrektora Klubu Malucha:

1. kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo -wychowawczą, zdrowotną,

oraz merytoryczną Klubu Malucha,

2. opracowanie dokumentacji pedagogicznej ? zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami

ustawy żłobkowej oraz innych obowiązujących dokumentów prawnych,

3. zapewnienie dzieciom oraz pracownikom merytorycznym, administracyjnym i obsługi

bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Klubie Malucha,

4. ustalenie planu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań

rodziców dzieci

5. przygotowanie arkusza organizacji pracy placówki,

6. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych opiekunów,

7. nadzór nad sposobem dokumentowania przez opiekunów przebiegu pracy opiekuńczo -

wychowawczej oraz dokumentowania zajęć, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,

8. sprawowanie opieki nad dziećmi oraz tworzenie warunków harmonijnego rozwoju

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

9. współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę Klub Malucha,

10. prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Klubu Malucha,

11. przyjmowanie oraz skreślanie dziecka z listy uczęszczających do Klubu Malucha zgodnie z ustalonymi w statucie zasadami oraz zawieranie umów cywilno-prawnych o świadczenie usług z rodzicami bądź opiekunami dzieci o świadczeniu usług przez Klub Malucha w imieniu Osoby Prowadzącej , w porozumieniu z nim i uzyskaniu jego akceptacji.

12. proponowanie zmian w statucie Klubu Malucha,

13. zarządzanie Klubem Malucha wykonując inne zadania przewidziane dla jego stanowiska przepisami prawa oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych pracownikom Klub Malucha.

14. pełnienie funkcji koordynatora do spraw bezpieczeństwa

15. ustalanie planu urlopów pracowników.

 

 

RADA PEDAGOGICZNA

§ 25

W Klubie Malucha działa Rada Pedagogiczna w skład której wchodzą opiekunowie i Dyrektor jako jej przewodniczący.

§ 26

Rada Pedagogiczna działa, zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej Klubu Malucha oraz wykonuje zadania, w szczególności:

1. opiniuje plany pracy ( regulamin organizacyjny),

2. podejmuje uchwały w sprawie dokumentowania przez opiekunów przebiegu pracy

opiekuńczo - wychowawczej oraz dokumentowania zajęć, zgodnie z aktualnie obowiązującymi

przepisami,

3, wspiera się w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych,

3. stawia wnioski o skreślenie z listy wychowanków,

4. wspomaga wewnętrzny nadzór pedagogiczny,

5. wyraża zgodę na zmianę na grupę starszą wiekowo przez dziecko w ciągu roku

szkolnego.

§ 28

Podstawowymi formami współdziałania organów Klub Malucha są:

1. Udział we wspólnych posiedzeniach.

2. Kolegialne opiniowanie i wnioskowanie.

3. Wspólne działanie na rzecz dzieci i Klub Malucha.

 

ROZDZIAŁ VII

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW KLUBU MALUCHA

§ 29

1. W Klubie Malucha zatrudnia się pracowników pedagogicznych ( opiekun, pomoc opiekuna) oraz pracowników obsługi.

2. Pracowników Klub Malucha zatrudnia Osoba Prowadząca.

3. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków.

§ 30

ZAKRES OBOWIĄZKÓW OPIEKUNA

1. Opiekun wykonuje swoje obowiązki zgodnie z postanowieniami Ustawy o opiece nad

dziećmi do lat 3 i Kodeksem Pracy oraz ustalonym przez Dyrektora na ich podstawie

zakresem obowiązków.

2. Opiekun prowadzi pracę opiekuńczą i wychowawczą w powierzonej jego opiece

grupie, odpowiadając za zdrowie, bezpieczeństwo i tworzenie warunków harmonijnego rozwoju dzieci.

3. Opiekun współdziała z rodzicami (opiekunami prawnymi) dzieci w sprawach

wychowania i nauczania przekazując wiadomości o rozwoju i zachowaniu

wychowanków, poprzez:

1)                 informację o zadaniach wynikających z realizowanego planu, a także

2)                 planu rozwoju Klubu Malucha na zebraniach;

3)                 informacje przekazywane na bieżąco;

4)                 comiesięczne konsultacje indywidualne,

5)                 uczestnictwo rodziców w zajęciach otwartych, uroczystościach, wystawach, wycieczkach,

 

4. Opiekun odpowiedzialny jest za jakość realizowanej przez siebie pracy i

wykorzystuje do jej planowania:

 • ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • plan rozwoju Klubu Malucha,
 • ramowy rozkład dnia;
 • wyniki diagnoz z badań różnych obszarów działalności dzieci.

5. Opiekun prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie dziecka, jego

środowiska rodzinnego w celu zoptymalizowania działań wspomagających rozwój

dziecka i dokumentuje tę pracę za pomocą:

 • różnego typu narzędzi diagnostycznych;
 • zapisów w zeszytach obserwacji
 • gromadzonych materiałów pomocniczych (zdjęcia, prace dzieci);
 • pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji poszczególnych etapów programu w szczególność pomocy Marii Montessori,
 • prowadzenia karty obserwacji dziecka.

§ 31

Opiekunowie współpracują ze sobą i specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno ?

pedagogiczną oraz współpracują z innymi specjalistami i instytucjami realizującymi podobne

cele w ramach stałego podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności warsztatowych, jakości

świadczonych przez Klub Malucha usług opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW POMOCY OPIEKUNA

§ 32

Do obowiązków pomocy opiekuna należy w szczególności:

1. Sprawowanie opieki nad całością gospodarki materiałowej, urządzeniami, sprzętem i

mieniem znajdującym się w placówce.

2. Pomoc opiekunowi w przygotowaniu środków dydaktycznych do zajęć.

3. Uczestnictwo w zabawach dowolnych i zorganizowanych.

4. Pomoc w czynnościach samoobsługowych dzieci.

5. Dbałość o ład i czystość zabawek.

6. Udział w dekoracji sali, stosownie do potrzeb nauczyciela.

7. Pomoc przy prowadzeniu wycieczek, uroczystości, itp.

8. Dbałość o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie dzieci.

9. Zgłaszanie opiekunowi wszelkich zagrożeń dla dzieci oraz zniszczeń sprzętu.

10. Wykonywanie prac zastępczych w przypadku nieobecności innego pracownika.

11. Dbałość o dobrą atmosferę pracy ? życzliwą dla dzieci.

12. Wykonywanie innych czynności związanych z zajmowanym stanowiskiem i

organizacją pracy Klub Malucha, a zleconych przez Dyrektora.

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

ZASADY REKRUTACJI

§ 33

Zasady rekrutacji:

1. Rekrutacja na kolejny rok szkolny trwa cały rok.

2. Do Klub Malucha przyjmowane są dzieci w wieku 1 rok ? 2,5 lat.

3. Pierwszeństwo w naborze mają dzieci już uczęszczające do Żłobka oraz ich

rodzeństwo.

4. Podstawą zgłoszenia dziecka do Klub Malucha jest złożenie deklaracji oraz wypełnienie

?Karty zapisu dziecka do Klub Malucha? - dla dzieci nowych.

5. Podstawą zapisu dziecka do Klub Malucha jest wypełnienie ?Umowy o świadczeniu

usług? oraz wpłacenie wpisowego.

6. Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci jest większa niż ilość miejsc, decyduje data

zgłoszenia a pozostałe dzieci zapisywane są na listę rezerwową.

 

 

ROZDZIAŁ IX

PRAWA WYCHOWANKÓW KLUBU MALUCHA

§ 34

Dzieci w Klubie Malucha mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w

szczególności do:

1. Uznania jego podmiotowości w procesie dydaktycznym i wychowawczo-opiekuńczym

przebiegającym w Klubie Malucha.

2. Opieki i ochrony prawnej.

3. Poszanowania jego tożsamości, godności, prywatności i własności.

4. Wolności od przemocy fizycznej i psychicznej.

5. Wyrażania własnych poglądów.

6. Swobody myśli, sumienia i wyznania.

7. Ochrony zdrowia, wypoczynku i czasu wolnego.

8. Korzystania z dóbr kultury.

9. Informacji i znajomości swoich praw.

 

ROZDZIAŁ X

SKREŚLENIE Z LISTY WYCHOWANKÓW

§ 35

Dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków w przypadku gdy:

1. Zagraża swoim zachowaniem zdrowiu i bezpieczeństwu innego dziecka.

2. Rodzice (prawni opiekunowie) nie przestrzegają obowiązującego w Klubie Malucha

Regulaminu.

3. Rodzice (prawni opiekunowie) nie wywiązują się z terminowego regulowania

obowiązujących w przedszkolu opłat na zasadach zawartych w umowie o świadczeniu

usług.

4. Brak współpracy pomiędzy opiekunem a rodzicem w rozwiązywaniu problemów

powstałych w procesie wychowania, opieki i edukacji dziecka.

 

 

ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36

Klub Malucha informuje rodziców o czasie i miejscu przyjęć nadzoru pedagogicznego.

 

§ 37

Klub Malucha prowadzi i przechowuje dokumenty zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 38

Klub Malucha może organizować odpłatne grupy popołudniowe i weekendowe.

§ 39

Środki na działalność bieżącą Klub Malucha pochodzą z wpisowego, czesnego, dotacji,

środków własnych Osoby Prowadzącej oraz innych źródeł.

§ 40

 

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2012

Logowanie