Statut Żłobka

Statut Niepublicznego Żłobka

Zameczek w Siedlcach

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki zwanej w dalszej treści żłobkiem, którego pełna nazwa brzmi: Zameczek Wioletta Cholewa-Baranowska.

2. Organem prowadzącym żłobek jest osoba fizyczna Wioletta Cholewa-Baranowska .

3. Siedziba żłobka znajduje się pod adresem: ul. Sienkiewicza 12A 08-110 Siedlce.

4. Żłobek używa pieczęci o treści: Zameczek Wioletta Cholewa-Baranowska, ul. Sienkiewicza 12A 08-110 Siedlce.

§ 2

Podstawa prawna zastosowana do opracowania niniejszego Statutu

1. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 nr 45,

poz.235), zwanej dalej ustawą.

2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. 2011 nr 69, poz. 368).

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie

wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. 2011 nr

69, poz.367).

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA ŻŁOBKA

§ 3

Żłobek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów ustawy, w szczególności:

1. troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci

2. zapewnienie im opieki, wyrabianie nawyków higieny oraz prowadzenie zajęć

ogólnorozwojowych,

3. wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację każdego dziecka,

4. udostępnia materiały Marii Montessori i wykwalifikowanych opiekunów,

5. zapewnia opiekę i wychowanie w atmosferze bezpieczeństwa i zrozumienia,

6. kształtuje postawy społeczne dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania wśród

Rówieśników,

7. troszczy się o rozwój umysłowy dziecka, rozwój jego mowy, wyrabianie orientacji w

przestrzeni, poznanie otaczającego go środowiska społecznego i przyrodniczego

8. rozwija wyobraźnię i wrażliwość estetyczną dzieci, uzdolnienia poprzez różne formy

działalności plastyczno- technicznej

9. udziela dzieciom pomocy psychologiczno ?pedagogicznej, i medycznej w razie potrzeby

10. zapewnia dzieciom prawidłowe żywienie,( własna kuchnia) oraz przestrzeganie zasad

Higienicznych.

 

§ 4

Wynikające z powyższych celów zadania żłobek realizuje w ramach następujących

obszarów:

1. zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w bezpiecznym, przyjaznym i

zdrowym środowisku,

2. uwzględnianie indywidualnych potrzeb każdego dziecka, troska o zapewnienie równych

szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

3. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności

4. kierowanie się zasadą ?Pomóż mi zrobić to samemu?

5. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania

własnych myśli i przeżyć,

6. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego,

bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

7. tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej

8. stwarzanie sytuacji do bezpośredniej obserwacji zjawisk zachodzących w otoczeniu

przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,

 

§ 5

1. W celu realizacji zadań ? Dyrektor organizuje dzieciom i ich rodzicom pomoc opiekuńczo-wychowawczo? dydaktyczna , logopedyczną i w miarę potrzeb medyczną. Pomoc ta

realizowana jest poprzez współpracę z :

- Dyrektorem zatrudnionym w żłobku,

- opiekunem zatrudnionym w żłobku,

- logopedą zatrudnionym w żłobku,

- psychologiem zatrudnionym w żłobku,

- terapeutami zatrudnionymi zgodnie z potrzebą.

2. Możliwe jest korzystanie z dodatkowych godzin pomocy psychologicznej, logopedycznej i pedagogicznej a objecie nią dzieci odbywa się za zgodą rodziców i na ich koszt ( logopeda i psycholog).

3.Realizując zadania rozpoznające indywidualny rozwój dziecka oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka Żłobek organizuję zajęcia dodatkowe ( nauka języków obcych, rytmika, taniec i inne).

 

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA PRACY ŻŁOBKA

§ 6

Czas pracy Żłobka wynosi 10 godzin dziennie. Żłobek funkcjonuje od poniedziałku

do piątku w godzinach 6:30 ? 18:00 przez 12 miesięcy w roku, z przerwą w okresie wakacyjnym między 24.07-04.08.2017 rokiem w celu wykonania niezbędnych prac remontowo-porządkowych. Rodzice zostali o tym wcześniej poinformowani.

 

§ 7

 1. Opłata za Żłobek jest jednakowa w każdym miesiącu działalności niezależnie od przerwy świątecznej, dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Wysokość opłaty jest ustalana przez organ prowadzący i podawana do wiadomości publicznej poprzez informację na tablicach ogłoszeń oraz określana w umowie zawieranej pomiędzy organem prowadzącym a Rodzicami/Opiekunami prawnymi.

 

§ 8

Organizację pracy w Żłobku określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora a

zaopiniowany przez członków Rady Pedagogicznej, uwzględniający higienę, ochronę

zdrowia, potrzeby rozwojowe dzieci i oczekiwania ich rodziców.

§ 9

Podstawową jednostką organizacyjną jest grupa obejmująca dzieci w wieku zbliżonym i

uwzględniająca ich potrzeby, zainteresowania oraz możliwości psychiczno- fizyczne.

 

§ 10

Opiekun prowadzi dana grupę w systemie zmianowym. Ze względów organizacyjnych i metodycznych dopuszcza się możliwość zmiany opiekuna w grupie.

§ 11

W celu wsparcia indywidualnego rozwoju dziecka prowadzone są zajęcia dodatkowe takie jak:

-  nauka języków obcych,

- zajęcia umuzykalniające- rytmika,

- zajęcia logopedyczne,

- zajęcia rozwojowe z psychologiem,

- prowadzenie ogródka warzywnego i inne.

§ 12

W czasie zajęć dodatkowych, w których uczestniczy część dzieci z grupy, opiekę nad tymi

dziećmi przejmuje prowadzący te zajęcia. Pozostałe dzieci znajdują się w tym czasie pod

nadzorem opiekuna ze swojej grupy.

§ 13

Opiekę nad dziećmi wspomagają pracownicy Żłobka a w szczególności pomoc opiekuna

( opiekun, pielęgniarka lub położna, pomoc opiekuna).

 

§ 14

1. Dzieci są przyprowadzane i odbierane ze Żłobka przez rodziców (opiekunów

prawnych) lub przez pisemnie przez nich upoważnione inne osoby dorosłe, gwarantujące dziecku pełne bezpieczeństwo w drodze do domu, a wymienione w pisemnym wykazie osób upoważnionych do jego odbioru.

2. Nie dopuszcza się odbierania dzieci przez osoby nieletnie nawet za zgodą rodziców

(opiekunów prawnych) i osoby nietrzeźwe.

 

§ 15

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa Regulamin

Organizacyjny Żłobka opracowany przez Dyrektora a zatwierdzony przez Osobę

Prowadzącą.

2.W Regulaminie określa się w szczególności:

1)                 organizację pracy żłobka, w tym czas pracy żłobka, ramowy rozkład dnia pobytu

dziecka w żłobku oraz obsadę osobową żłobka;

2)                 zasady funkcjonowania żłobka;

3)                 organizację opieki nad dziećmi w żłobku, w tym:

a) prawa i obowiązki rodziców;

b) prawa dziecka;

c) obowiązki opiekunów.

4) zasady bezpieczeństwa dzieci.

 

§ 16

Dokumentowanie zajęć prowadzonych w Żłobku prowadzi się za pomocą:

1. miesięcznych planów pracy poszczególnych grup;

3.opisów pomocy Marii Montessori z którymi pracuje dziecko

 

§ 17

Żłobek zapewnia wyżywienie dzieci świadczone przez własną kuchnię.

 

§ 18

1. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w Żłobku zawarte są w umowie o

świadczeniu usług, którą opracowuje Osoba Prowadząca.

2.Z powodu trudnych warunków rodzinnych lub losowych, w porozumieniu z Osobą Prowadzącą, Dyrektorem i Radą Pedagogiczną może być zorganizowana doraźna pomoc materialna w formie:

1)                 ulgi lub zwolnienia z opłaty wpisowego,

2)                 ulgi lub zwolnienia z opłaty czesnego.

3. Umowę o świadczeniu usług podpisuje Osoba Prowadząca.

 

§ 19

Opłaty za Żłobek stanowią: wpisowe, czesne, zajęcia dodatkowe. Opłaty uiszcza się

zgodnie z terminami wskazanymi w umowie o świadczeniu usług i Regulaminie organizacyjnym placówki.

§ 20

Wychowankowie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków na

warunkach i przez firmę wybraną przez Osobę Prowadzącą.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY ŻŁOBKA I ICH KOMPETENCJE

§ 21

Organami Żłobka są:

1. Osoba Prowadząca

2. Dyrektor Żłobka

3. Rada Pedagogiczna (pracownicy żłobka).

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW DYREKTORA ŻŁOBKA

§ 22

Dyrektor podejmuje decyzje leżące w jego kompetencjach samodzielnie oraz zgodnie z

przepisami prawa.

§ 23

W przypadku nieobecności Dyrektora jego prawa i obowiązki przejmuje opiekun

wyznaczony przez niego pisemnie. Na wniosek Dyrektora, Osoba Prowadząca może

utworzyć stanowisko wicedyrektora

§ 24

Dyrektor reprezentuje Żłobek na zewnątrz. Szczegółowe kompetencje Dyrektora Żłobka:

1. kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo -wychowawczą, zdrowotną,

oraz merytoryczną żłobka,

2. opracowanie dokumentacji pedagogicznej ? zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami

ustawy żłobkowej oraz innych obowiązujących dokumentów prawnych,

3. zapewnienie dzieciom oraz pracownikom merytorycznym, administracyjnym i obsługi

bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w żłobku,

4. ustalenie planu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań

rodziców dzieci,

5. przygotowanie arkusza organizacji pracy placówki,

6. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych opiekunów,

7. nadzór nad sposobem dokumentowania przez opiekunów przebiegu pracy opiekuńczo -

wychowawczej oraz dokumentowania zajęć, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,

8. sprawowanie opieki nad dziećmi oraz tworzenie warunków harmonijnego rozwoju

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

9. współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę żłobka,

10. prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji żłobka,

11. przyjmowanie oraz skreślanie dziecka z listy uczęszczających do żłobka zgodnie z ustalonymi

w statucie zasadami oraz zawieranie umów cywilno-prawnych o świadczenie usług z rodzicami

bądź opiekunami dzieci o świadczeniu usług przez żłobek w imieniu założyciela, w porozumieniu

z nim i uzyskaniu jego akceptacji,

12. proponowanie zmian w statucie żłobka,

13. zarządzanie żłobkiem wykonując inne zadania przewidziane dla jego stanowiska przepisami

prawa oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych pracownikom

żłobka.

14. pełnienie funkcji koordynatora do spraw bezpieczeństwa,

15. ustalanie planu urlopów pracowników.

 

 

RADA PEDAGOGICZNA

§ 25

W Żłobku działa Rada Pedagogiczna w skład której wchodzą opiekunowie i Dyrektor

jako jej przewodniczący.

§ 26

Rada Pedagogiczna działa, zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej Żłobka oraz

wykonuje zadania, w szczególności:

1. opiniuje plany pracy ( regulamin organizacyjny),

2. podejmuje uchwały w sprawie dokumentowania przez opiekunów przebiegu pracy

opiekuńczo - wychowawczej oraz dokumentowania zajęć, zgodnie z aktualnie obowiązującymi

przepisami,

3, wspiera się w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych,

3. stawia wnioski o skreślenie z listy wychowanków,

4. wspomaga wewnętrzny nadzór pedagogiczny,

5. wyraża zgodę na zmianę na grupę starszą wiekowo przez dziecko w ciągu roku

szkolnego.

§ 27

Podstawowymi formami współdziałania organów Żłobka są:

1. udział we wspólnych posiedzeniach.

2. kolegialne opiniowanie i wnioskowanie.

3. wspólne działanie na rzecz dzieci i Żłobka.

 

ROZDZIAŁ V

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW ŻŁOBKA

§ 28

1. W Żłobku zatrudnia się pracowników pedagogicznych ( opiekun, pomoc opiekuna,

Pielęgniarka/położna,) oraz pracowników obsługi.

2. Pracowników Żłobka zatrudnia Dyrektor w porozumieniu z Osobą Prowadzącą.

3. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków.

 

§ 29

ZAKRES OBOWIĄZKÓW OPIEKUNA

1. Opiekun wykonuje swoje obowiązki zgodnie z postanowieniami Ustawy o opiece nad

dziećmi do lat 3 i Kodeksem Pracy oraz ustalonym przez Dyrektora na ich podstawie

zakresem obowiązków.

2. Opiekun prowadzi pracę opiekuńczą i wychowawczą w powierzonej jego opiece

grupie, odpowiadając za zdrowie, bezpieczeństwo i tworzenie warunków

harmonijnego rozwoju dzieci.

3. Opiekun współdziała z rodzicami (opiekunami prawnymi) dzieci w sprawach

wychowania i nauczania przekazując wiadomości o rozwoju i zachowaniu wychowanków,

poprzez:

1)                 informację o zadaniach wynikających z realizowanego planu, a także

2)                 planu rozwoju Żłobka na zebraniach;

3)                 informacje przekazywane na bieżąco;

4)                 comiesięczne konsultacje indywidualne

5)                 uczestnictwo rodziców w zajęciach otwartych, uroczystościach, wystawach, wycieczkach

6)                 udostępnienie do wglądu prowadzonej przez siebie karty obserwacji dziecka;

4. Opiekun odpowiedzialny jest za jakość realizowanej przez siebie pracy i

wykorzystuje do jej planowania:

 • ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • plan rozwoju żłobka,
 • ramowy rozkład dnia,
 • wyniki diagnoz z badań różnych obszarów działalności dzieci.

5. Opiekun prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie dziecka, jego

środowiska rodzinnego w celu zoptymalizowania działań wspomagających rozwój

dziecka i dokumentuje tę pracę za pomocą:

 • różnego typu narzędzi diagnostycznych;
 • zapisów w zeszytach obserwacji,
 • gromadzonych materiałów pomocniczych (zdjęcia, prace dzieci);
 • pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji poszczególnych etapów programu w szczególność pomocy Marii Montessori
 • prowadzenia karty obserwacji dziecka.

§ 30

Opiekunowie współpracują ze sobą i specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno ?

pedagogiczną oraz współpracują z innymi specjalistami i instytucjami realizującymi podobne

cele w ramach stałego podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności warsztatowych, jakości

świadczonych przez Żłobek usług opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW POMOCY OPIEKUNA

§ 31

Do obowiązków pomocy opiekuna należy w szczególności:

1. Sprawowanie opieki nad całością gospodarki materiałowej, urządzeniami, sprzętem i

mieniem znajdującym się w placówce.

2. Pomoc opiekunowi w przygotowaniu środków dydaktycznych do zajęć.

3. Uczestnictwo w zabawach dowolnych i zorganizowanych.

4. Pomoc w czynnościach samoobsługowych dzieci.

5. Dbałość o ład i czystość zabawek.

6. Udział w dekoracji sali, stosownie do potrzeb nauczyciela.

7. Pomoc przy prowadzeniu wycieczek, uroczystości, itp.

8. Dbałość o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie dzieci.

9. Zgłaszanie opiekunowi wszelkich zagrożeń dla dzieci oraz zniszczeń sprzętu.

10. Wykonywanie prac zastępczych w przypadku nieobecności innych pracowników.

11. Dbałość o dobrą atmosferę pracy ? życzliwą dla dzieci.

12. Wykonywanie innych czynności związanych z zajmowanym stanowiskiem i

organizacją pracy Żłobka, a zleconych przez Dyrektora.

 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW PIELĘGNIARKI/ POŁOŻNEJ

§ 32

W żłobku dla grupy min. 20 wychowanków zatrudnia się pielęgniarkę/położną, która ma obowiązek:

a) sprawowania opieki i pielęgnacji,

b) karmienia, przewijania, mycia, przebierania dzieci, wysadzania ich na nocnik i sprawowania

higieny ogólnej,

c) organizowania zabaw ogólnorozwojowych (ćwiczeń na materacu i innych),

d) prowadzenia promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,

e) udzielania pomocy w stanie zagrożenia życia dziecka,

f) zapewnienia opieki dziecku choremu/niepełnosprawnemu,

g) obsługiwania sprzętu i aparatury medycznej,

h) współpracy z opiekunami w procesie zapobiegania, diagnozowania, terapii i rehabilitacji,

i) dokumentowania świadczeń zdrowotnych,

j) czuwania nad bezpieczeństwem dzieci w czasie zabaw i snu.

 

ROZDZIAŁ VI

ZASADY REKRUTACJI

§ 33

Zasady rekrutacji:

1. Rekrutacja na kolejny rok szkolny trwa cały rok.

2. Do Żłobka przyjmowane są dzieci w wieku 5mc ? 2,5 lat.

3. W wyjątkowych sytuacjach Dyrektor wyraża zgodę na przyjęcie do Żłobka

dziecka minimum 4 mc.

4. Pierwszeństwo w naborze mają dzieci już uczęszczające do Żłobka oraz ich

rodzeństwo.

5. Podstawą zgłoszenia dziecka do Żłobka jest złożenie deklaracji oraz wypełnienie

?Karty zapisu dziecka do Żłobka? - dla dzieci nowych.

6. Podstawą zapisu dziecka do Żłobka jest wypełnienie ?Umowy o świadczeniu

usług? oraz wpłacenie wpisowego.

7. Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci jest większa niż ilość miejsc, decyduje data

zgłoszenia a pozostałe dzieci zapisywane są na listę rezerwową.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

PRAWA WYCHOWANKÓW ŻŁOBKA

§ 34

Dzieci w Żłobku mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w

szczególności do:

1. Uznania jego podmiotowości w procesie dydaktycznym i wychowawczo-opiekuńczym

przebiegającym w Żłobku.

2. Opieki i ochrony prawnej.

3. Poszanowania jego tożsamości, godności, prywatności i własności.

4. Wolności od przemocy fizycznej i psychicznej.

5. Wyrażania własnych poglądów.

6. Swobody myśli, sumienia i wyznania.

7. Ochrony zdrowia, wypoczynku i czasu wolnego.

8. Korzystania z dóbr kultury.

9. Informacji i znajomości swoich praw.

ROZDZIAŁ VIII

SKREŚLENIE Z LISTY WYCHOWANKÓW

§ 35

Dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków w przypadku gdy:

1. Zagraża swoim zachowaniem zdrowiu i bezpieczeństwu innego dziecka.

2. Rodzice (prawni opiekunowie) nie przestrzegają obowiązującego w Żłobku

Regulaminu.

3. Rodzice (prawni opiekunowie) nie wywiązują się z terminowego regulowania

obowiązujących w przedszkolu opłat na zasadach zawartych w umowie o świadczeniu

usług.

4. Brak współpracy pomiędzy opiekunem a rodzicem w rozwiązywaniu problemów

powstałych w procesie wychowania, opieki i edukacji dziecka.

 

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36

Żłobek informuje rodziców o czasie i miejscu przyjęć nadzoru pedagogicznego.

 

§ 37

Żłobek prowadzi i przechowuje dokumenty zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 38

Żłobek może organizować odpłatne grupy popołudniowe i weekendowe.

§ 39

Środki na działalność bieżącą Żłobka pochodzą z wpisowego, czesnego, dotacji,

środków własnych Osoby Prowadzącej oraz innych źródeł.

 

§ 40

 

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2013

Logowanie