Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020: VIII Rozwój rynku pracy

Działanie: 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

Poddziałanie: 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej

Tytuł projektu: Opieka nad dziećmi do lat 3 w żłobku „Zameczek”

Celem głównym projektu jest powrót do aktywności zawodowej 40 osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, w okresie VII.2018-XII.2020r, poprzez stworzenie 40 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie miasta Siedlce.

Poprzez realizację projektu zostaną rozwiązane poniższe problemy:

  • brak wystarczających miejsc żłobkowych na terenie miasta Siedlce
  • brak możliwości powrotu do pracy z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych
  • brak możliwości znalezienia pracy przez osoby niepracujące

Wsparciem zostanie objętych 40 osób zamieszkujących na ter woj. mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Grupę docelową stanowią:

  • osoby powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3
  • osoby pozostające bez zatrudnienia i sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3


Wartość projektu:
2 043 793,06 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 624 591,14 zł

Dodatkowe informacje: