Statut przedszkola Zameczek

Organ prowadzący – Maria Dróżdż wprowadza zmiany STATUTU poprzez dodanie zapisów w & 8, §9 pkt. 2 oraz & 15. Punkty te uzyskują brzmienie zgodne z treścią poniższego tekstu jednolitego STATUTU.

I. Postanowienia ogólne
II. Cele i zadania przedszkola
III. Organy przedszkola
IV. Organizacja przedszkola
V. Nauczyciele i inny pracownicy przedszkola
VI. Rodzice i wychowankowie przedszkola
VII. Źródła finansowania przedszkola i zasad odpłatności
VIII. Zasady rekrutacji i skreślenia dziecka z listy wychowanków
IX. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
& 1

Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki oświatowej zwanej w dalszej części przedszkolem , którego pełna nazwa brzmi: Zameczek Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach

Nazwa skrócona Przedszkola „Zameczek”.

Jest to przedszkole Niepubliczne.

Przedszkole „Zameczek” mieści się w dwóch obiektach:

Siedlce ul. Grabianowskiej 50

Siedlce ul. Sienkiewicza 12A.

Przedszkole używa pieczęci:

Zameczek Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori

08-110 Siedlce,

ul. Grabianowska 50

ul. Sienkiewicza 12A

tel. 600 247 476

Organem prowadzącym przedszkole jest Maria Dróżdż zamieszkała Mińsk Mazowiecki ul. Langiewicza 26.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

& 2

Przedszkole działa na podstawie:

Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity – Dz.U.z 2004 r. Nr. 256 , z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego , kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2002 r. Nr. 51,poz 458 , z późniejszymi zmianami)

Rozporządzeń wykonawczych do ustawy o systemie oświaty , dotyczących placówek niepublicznych

Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeksu Pracy (Dz.U.z 1998r. Nr. 21 poz.942 z późniejszymi zmianami)

Niniejszego statutu

II. CELE I ZADANIA

& 3

Przedszkole realizuje cele określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności na bazie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz pedagogiki M. Montessori. Placówka koncentruje się na wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, we współpracy ze środowiskiem społeczno – kulturowym.

Wynikające z powyższych celów zadania, przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

poznawanie i rozumienie świata i siebie,

nabywanie umiejętności poprzez działanie,

odnajdywanie swego miejsca w grupie,

budowanie systemu wartości.

4. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego oraz metody M. Montessori z uwzględnieniem wczesnej edukacji językowej.

5. Przedszkole:

jest miejscem, w którym dziecko czuje się bezpiecznie fizycznie i psychicznie,

zapewnia dzieciom warunki indywidualnego i wszechstronnego rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego,

dba by poznawanie świata było radosnym doświadczeniem, przynosiło dziecku satysfakcję, poczucie dumy z własnych osiągnięć i umacniało wiarę dziecka w siebie,

stara się zaszczepić w dziecku ciekawość odkrywania świata,

przygotowuje dziecko do życia zgodnie z zasadami postępowania opartymi na demokracji, sprawiedliwości, solidarności i wolności oraz tolerancji dla innych kultur,

stwarza warunki dla wczesnej nauki języka obcego urozmaiconej ruchem, obrazem, muzyką; nauki języka obcego bazującej na zasadzie zabawy i nauce poprzez zmysły,

kształtuje czynną postawę dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa,

propaguje założenia pedagogiki montessoriańskiej,

obejmuje powierzone dzieci staranną opieką,

współpracuje z Rodzicami w realizacji zadań a także pełni funkcje doradczą i wspierającą.

6. Przedszkole zapewnia dzieciom naukę z zakresu szkolnictwa artystycznego, naukę języka angielskiego, zajęcia taneczne, opiekę logopedy i psychologa.

7. Przedszkole będzie stwarzać warunki do brania udziału w różnego rodzaju warsztatów rozwojowych dla dzieci i rodziców.

& 4

Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów:

Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym , bezpiecznym i zdrowym środowisku.

Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywnego kreatywnego sposobu wyrażania własnego Ja.

Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów.

Rozwijanie wrażliwości moralno-społecznej.

Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji.

Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego

Uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu.

& 5

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych a w szczególności:

1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym,

3) stosuje w swych działaniach obowiązujące przepisy BHP i PPOŻ,

4) współpracuje z domami kultury, Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym, w razie konieczności z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz poradniami specjalistycznymi zapewniając konsultację i pomoc.

& 6

1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka a w szczególności do:

swobodnej wypowiedzi,

spokoju, snu i odpoczynku, kiedy są mu one potrzebne,

wyboru materiału, miejsca, tempa i formy pracy,

przebywania w czystym, uporządkowanym pomieszczeniu,

korzystania z dostępnego materiału rozwojowego,

odmowy przyjęcia posiłku.

2. Dziecko zobowiązane jest do:

przestrzegania zaleceń pracowników przedszkola – nauczyciela, dyrektora,

poszanowania własności, pracy i osób,

zachowania nie narażającego innych na szkodę fizyczna lub psychiczną.

& 7

Zadania przedszkola w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych, w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:

rodzicami dzieci,

poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi,

placówkami doskonalenia nauczycieli,

innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dzieciom w formie:

1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

2) porad i konsultacji.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10.

Porady i konsultacje dla dzieci oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.
Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzą działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci oraz rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień, a także zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.
W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora.
Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do obowiązków zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.

Zespół, o którym mowa tworzy dyrektor.

Zespół tworzony jest dla:

1) dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii,
2) dziecka, w stosunku do którego stwierdzono, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną – niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka taką pomocą.

III. ORGANY PRZEDSZKOLA

& 8

1. Organami przedszkola są:

Dyrektor przedszkola

Dyrektor administracyjny

Rada Pedagogiczna

& 9

1. Dyrektor przedszkola:

kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje przedszkole na zewnątrz,

organizuje działalność przedszkola w sposób zgodny z wymogami bhp i sanepid,

ustala ramowy rozkład dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy i podaje go do wiadomości na tablicy ogłoszeń w przedszkolu,

w porozumieniu z organem prowadzącym zawiera umowy z rodzicami o opiekę przedszkolną,

w porozumieniu z organem prowadzącym podejmuje decyzje w sprawie skreślenia dziecka z listy,

za zgodą organu prowadzącego zatrudnia, zwalnia i opracowuje zakresy obowiązków wszystkich pracowników,

ustala za zgodą organu prowadzącego warunki wynagradzania nauczycieli i innych pracowników ,

sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami,

gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy,

występuje do organu prowadzącego z wnioskami w sprawach nagród, wyróżnień lub kar porządkowych dla pracowników przedszkola,

realizuje inne zadania zlecone mu przez organ prowadzący.

Dyrektor w wykonaniu swoich obowiązków współpracuje z organami przedszkola i rodzicami.

2. Dyrektor administracyjny:

1) Pod nieobecność Dyrektora Przedszkola:

kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje przedszkole na zewnątrz,

organizuje działalność przedszkola w sposób zgodny z wymogami bhp i sanepid,

ustala ramowy rozkład dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy i podaje go do wiadomości na tablicy ogłoszeń w przedszkolu,

w porozumieniu z organem prowadzącym zawiera umowy z rodzicami o opiekę przedszkolną,

w porozumieniu z organem prowadzącym podejmuje decyzje w sprawie skreślenia dziecka z listy,

za zgodą organu prowadzącego zatrudnia, zwalnia i opracowuje zakresy obowiązków wszystkich pracowników,

ustala za zgodą organu prowadzącego warunki wynagradzania nauczycieli i innych pracowników.

2) Ponadto dyrektor administracyjny:

kieruje pracami pracowników pracownicy administracyjnych i obsługowych,

sprawuje nadzór nad utrzymaniem infrastruktury przedszkolnej tj. budynków, wyposażenia, placów zabaw itp.

nadzoruje funkcjonowanie kuchni przedszkolnej,

koordynuje organizację wycieczek, występów wyjazdów oraz spotkań integracyjnych wychowanków przedszkola,

nadzoruje realizacje procesu szkoleń, kursów oraz studiów kadry pedagogicznej.

3. Rada Pedagogiczna

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu oraz Dyrektor jako jej przewodniczący. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, w tym organ prowadzący.

Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu w związku z analizą pracy oraz w miarę potrzeb.

Rada Pedagogiczna ustala programy pracy i wytyczne na dany rok szkolny.

4. Organy współdziałając ze sobą:

dążą do stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenia poziomu placówki,

dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji,

zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą.

IV ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

& 10

Przedszkole działa zgodnie z kalendarzem roku szkolnego od 6.30 do 18.00.

Przedszkole pracuje cały rok z przerwą w okresie wakacyjnym między 27.07-09.08.2020 roku w celu wykonania niezbędnych prac remontowo-porządkowych. Rodzice zostali o tym wcześniej poinformowani.

Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2,5.

Przedszkole prowadzi również roczne przygotowanie przedszkolne.

Organizację pracy w ciągu dnia określa dyrektor na dany rok szkolny, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb rodziców.

W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).

Zajęcia dydaktyczne trwają 60 minut a czas zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.

Rodzice mają prawo do indywidualnych konsultacji z nauczycielem po wcześniejszym umówieniu terminu.

W placówce może być zorganizowana grupa w wieku żłobkowym.

W siedzibie przy ul. Grabianowskiej 50 funkcjonują 3 grupy przedszkolne (maksymalna liczba dzieci nie może przekroczyć 60 dzieci), w siedzibie przy ul. Sienkiewicza 12A funkcjonują dwie grupy przedszkolne (maksymalna liczba dzieci nie może przekroczyć 41).

Podstawową organizacją przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, z zastrzeżeniem ustępu 12.

Liczba dzieci w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.

& 11

1. W oddziałach przedszkolnych realizowane są programy nauczania, uwzględniające wymagania podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej oraz własne programy nauczania.

2. Praca opiekuńcza, dydaktyczna, wychowawcza w oddziałach przedszkolnych, prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

V NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

& 12

W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz pracowników administracji i obsługi.

Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określa Dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego.

Do wykonania prac administracyjno-gospodarczych zatrudnieni są pracownicy w liczbie określanej na potrzeby przedszkola.

Liczbę pracowników ustala Dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego. Ocenę, wymogi, kwalifikacje, prawa i obowiązki nauczycieli określa Karta Nauczyciela i przepisy wykonawcze,

& 13

Zadaniem nauczyciela jest:

realizacja wybranego programu wychowania przedszkolnego na dany rok szkolny,

planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej,

prowadzenie obserwacji pedagogicznych oraz ich dokumentowanie,

dbałość o bezpieczeństwo dzieci,

informowanie rodziców o postępach lub trudnościach dziecka podczas uzgodnionych indywidualnych konsultacji,

organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, kulturalnym i rekreacyjnym,

realizacja zaleceń Dyrektora i innych osób kontrolujących,

inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym , wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

współpraca z nauczycielami z zajęć dodatkowych.

& 14

Zadaniem pomocy nauczyciela jest:

spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do dzieci, polecone przez nauczyciela danego oddziału oraz inne wynikające z rozkładu czynności w ciągu dnia,

utrzymać czystość i porządek w przydzielonych pomieszczeniach,

wykonywać inne czystości polecone przez Dyrektora wynikające z organizacji pracy przedszkola,

pomagać dzieciom w rozbieraniu się i ubieraniu się.

& 15

W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracyjni i obsługowi. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Pracami ww osób kieruje Dyrektor administracyjny.

VI RODZICE I WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

& 16

Rodzice

Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

zebrania grupowe,

rozmowy indywidualne z osobą prowadzącą i nauczycielem,

kącik dla rodziców,

zajęcia otwarte.

Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

przestrzeganie niniejszego statutu,

zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty,

przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub upoważnienie do tego osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo,

terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,

niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

Rodzice mają prawo do:

zapoznania się z planem pracy przedszkola,

uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

uzyskiwania porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych oraz sposobu udzielania dziecku pomocy,

przekazywania nauczycielowi oraz organowi prowadzącemu wniosków na temat pracy przedszkola,

przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi nadzorującemu jego pracę.

& 17

Wychowankowie przedszkola

1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego,

szacunku dla wszystkich swoich potrzeb,

życzliwego i podmiotowego traktowania,

ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

poszanowania jego godności osobistej,

poszanowania własności,

opieki i ochrony,

partnerskiej rozmowy na każdy temat,

akceptacji swojej osoby.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat, z zastrzeżeniem ust. 2.

Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

VII ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSZKOLA I ZASADY ODPŁATNOŚCI

& 18

Środki finansowe na działalność przedszkola pochodzą z następujących źródeł:

odpłatności rodziców,

dotacji samorządowych,

środków własnych,

sponsorów.

& 19

1. Wysokość opłaty stałej za świadczenia zakresu wychowania przedszkolnego oraz zajęć dodatkowych ustala organ prowadzący przedszkola. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.

Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dziecka. Zasady odpłatności, wyżywienia i wysokość stawki dziennej ustala organ prowadzący. W przypadku nieobecności dziecka, przysługuje zwrot kosztów wyżywienia w następnym miesiącu.

Rodzice lub opiekunowie wnoszą opłatę do 10- go każdego m-ca na konto przedszkola lub osobiście w placówce.

Rodzice są zobowiązani uiścić jednorazową opłatę wpisową, wpłacaną po zakwalifikowaniu nowo przyjętego dziecka do przedszkola. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez rodziców z przedszkola. Wysokość wpisowego ustala organ prowadzący.

Wysokość wszystkich opłat wnoszonych przez rodziców określana jest w umowie, zawieranej pomiędzy Rodzicami dziecka a organem prowadzącym przedszkole.

VIII ZASADY REKRUTACJI I SKREŚLENIA Z LISTY WYCHOWANKÓW

& 20

1. Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.

2. Rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w przedszkolu zobowiązani są do zgłoszenia dziecka osobiście, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie podając podstawowe dane dziecka oraz dane kontaktowe.

3. Dyrektor na podstawie zgłoszenia umawia się z Rodzicami na rozmowę.

4. O przyjęciu dziecka decyduje Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

5. Podstawą zapisania dziecka jest wpłata wpisowego w ustalonym przez Dyrektora terminie i zawarcie umowy o opiekę przedszkolną oraz opłacenie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

6. Rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron umowy o opiekę przedszkolną skutkuje skreśleniem dziecka z listy wychowanków.

& 21

Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym, może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku, gdy:

rodzice zalegają z opłatami za 1 miesiąc,

nie przestrzegają postanowień zawartych w statucie i obowiązujących w przedszkolu procedur,

rodzice zataili informacje o stanie zdrowia dziecka, co uniemożliwia prawidłowy proces wychowawczo-dydaktyczny,

nastąpił brak współpracy pomiędzy rodzicami a personelem w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczo-dydaktycznych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

& 22

Statut obejmuje wszystkich członków społeczności przedszkola.

Statut jest udostępniony wszystkim zainteresowanym.

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

Statut wchodzi w życie z dniem 01. luty 2014r.