Statut przedszkola Zameczek

 

I. Postanowienia ogólne

II. Cele i zadania przedszkola

III. Sposoby realizacji zadań przedszkola

IV. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

V. Przyprowadzenie i odbieranie dzieci z przedszkola

VI. Współdziałanie z rodzicami

VII. Organy przedszkola

VIII. Organizacja przedszkola

IX. Czas pracy przedszkola

X. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu

XI. Zasady rekrutacji i skreślenia z listy wychowanków

XII. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

XIII. Prawa i obowiązki dzieci

XIV. Postanowienia końcowe

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

& 1

 1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki oświatowej zwanej w dalszej części przedszkolem, którego pełna nazwa brzmi:

 Zameczek Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach

 1. Nazwa skrócona Przedszkola „Zameczek”.
 2. Jest to przedszkole niepubliczne.
 3. Przedszkole „Zameczek” mieści się w obiektach:
 • Siedlce Grabianowska 50
 • Siedlce ul. Sienkiewicza 12A.
 • Siedlce ul. Sienkiewicza 10A.
 1. Przedszkole używa pieczęci:

Zameczek Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori

08-110 Siedlce,

Grabianowska 50

Sienkiewicza 12A, 10A

tel. 600 247 476

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Maria Dróżdż zamieszkała Mińsk Mazowiecki ul. Langiewicza 26.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

& 2

Przedszkole działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity – Dz.U.z 2004 r. Nr. 256, z późniejszymi zmianami).

2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60).

3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

4. Rozporządzeń wykonawczych do ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe oraz Ustawy o systemie oświaty.

5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).

6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1635).

7.  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1578).

8. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeksu Pracy (Dz.U. z 1998r. Nr. 21 poz.942 z późniejszymi zmianami).

9. Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.(Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.).

10.Niniejszego statutu.

 

 1. CELE I ZADANIA

& 3

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, w Ustawie Prawo oświatowe oraz w przepisach wydawanych na ich podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz pedagogiki M. Montessori w zakresie:

1) Zaspokajanie potrzeb dzieci:

a) biologicznych

b) emocjonalnych

c) intelektualnych.

2. Ponadto przedszkole realizuje następujące cele i zadania:

 1. Pomoc dziecku w sytuacjach, gdy tego potrzebuje.
 2. Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.
 3. Rozbudzanie wrażliwości moralnej dziecka.
 4. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
 5. Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.
 6. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach.
 7. Rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.
 8. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
 9. Sprawowanie opieki nad dzieckiem, jego zdrowiem i bezpieczeństwem oraz zapewnienie optymalnych warunków do jego prawidłowego rozwoju.
 10. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
 11. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
 12. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.
 13. Umożliwianie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
 14. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 15. Udzielania dzieciom pomocy psychologicznej – pedagogicznej poprzez współpracę ze specjalistami.
 16. Organizowania opieki nad dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez Poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
 17. Organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

 

III. SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA

& 4

 1. Wynikające z powyższych celów zadania, przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów:

 

 1. Poznawanie i rozumienie świata i siebie.
 2. Nabywanie umiejętności poprzez działanie.
 3. Odnajdywanie swego miejsca w grupie.
 4. Budowanie systemu wartości.
 5. Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku.
 6. Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywnego kreatywnego sposobu wyrażania własnego Ja.
 7. Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów.
 8. Rozwijanie wrażliwości moralno-społecznej.
 9. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji.
 10. Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego.
 11. Uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu.

 

2. Przedszkole:

 1. jest miejscem, w którym dziecko czuje się bezpiecznie fizycznie i psychicznie,
 2. zapewnia dzieciom warunki indywidualnego i wszechstronnego rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego,
 3. dba, by poznawanie świata było radosnym doświadczeniem, przynosiło dziecku satysfakcję, poczucie dumy z własnych osiągnięć i umacniało wiarę dziecka w siebie,
 4. stara się zaszczepić w dziecku ciekawość odkrywania świata,
 5. przygotowuje dziecko do życia zgodnie z zasadami postępowania opartymi na demokracji, sprawiedliwości, solidarności i wolności oraz tolerancji dla innych kultur,
 6. stwarza warunki dla wczesnej nauki języka obcego urozmaiconej ruchem, obrazem, muzyką; nauki języka obcego bazującej na zasadzie zabawy i nauce poprzez zmysły,
 7. kształtuje czynną postawę dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa,
 8. propaguje założenia pedagogiki montessoriańskiej,
 9. obejmuje powierzone dzieci staranną opieką,
 10. współpracuje z Rodzicami w realizacji zadań a także pełni funkcje doradczą i wspierającą.

 

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom naukę z zakresu szkolnictwa artystycznego, naukę języka angielskiego zajęcia taneczne, opiekę logopedy i psychologa.
 2. Przedszkole będzie stwarzać warunki do brania udziału w różnego rodzaju warsztatów rozwojowych dla dzieci i rodziców.
 3. Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu   o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętym programem wychowania przedszkolnego, programem pedagogiki Marii Montessori oraz programem nauczania religii.
 4. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i jest dopuszczony zgodnie z przyjętą w przedszkolu procedurą.
 5. Podstawowe formy działalności wychowawczo-dydaktycznej przedszkola to:
  1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą, w tym język angielski,
  2. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
  3. zajęcia prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju,
  4. zajęcia prowadzone w ramach orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
  5. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci,
  6. zajęcia z religii (za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych),
  7. zajęcia zgodne z założeniami pedagogiki Marii Montessori,
  8. spontaniczna działalność dzieci,
  9. tworzenie przygotowanego otoczenia, z którego dziecko korzysta zgodnie z jego indywidualnym tempem rozwoju i zgodnie z koncepcją pedagogiczną Marii Montessorii,
  10. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
  11. sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
  12. organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
  13. współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie jej w wychowaniu dzieci tj. pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
  14. informowanie na bieżąco o postępach dziecka,
  15. uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunku i zakresu działań,
  16. organizowanie zajęć dodatkowych – ich forma ustalana jest na dany rok szkolny,
  17. przygotowanie do nauki szkolnej.

 

 1. Nauczyciele, wychowawcy grup  prowadzą obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole  (diagnoza przedszkolna).
 2. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego rocznym przygotowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się  do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
 3. W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem lub odpłatnie po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z dyrektorem przedszkola.
 5. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.
 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie działań i zajęć specjalistycznych, działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań wychowanków, w tym uzdolnień oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień, a szczególnie:

1) działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych wychowanków oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia;

2) zindywidualizowanej pracy z dzieckiem na zajęciach ogólnych i specjalistycznych; zajęciach edukacyjnych;

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;

5) działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej wychowankom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.
 2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora, który planuje formy, okres oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.
 3. Dyrektor przedszkola może wyznaczyć osobę planującą i koordynującą   udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup przedszkolnych oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.
 5. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:

 

  1. rodzicami dzieci,
  2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi,
  3. placówkami doskonalenia nauczycieli,
  4. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
  5. organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 

 1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i deficytami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 2. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizowane są dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10.
 3. Porady i konsultacje dla dzieci oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup przedszkolnych i specjaliści.
 4. W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciel, wychowawca grupy przedszkolnych lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora.
 5. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do obowiązków zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup przedszkolnych oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.
 6. Zespół, o którym mowa tworzy dyrektor.
 7. Zespół tworzony jest dla:

1) dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii,

2) dziecka, w stosunku do którego stwierdzono, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną – niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy przedszkolnej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka taką pomocą.

 

 1. Przedszkole realizuje zadania z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego poprzez:

 

 1. realizację zaleceń zawartych w  orzeczeniu  o kształceniu specjalnym,
 2. odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny, środki dydaktyczne,
 3. realizację programu wychowania przedszkolnego i indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych,  z wykorzystaniem odpowiednich metod pracy dydaktycznej i wychowawczej,
 4. zajęcia rewalidacyjne,
 5. integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

 

 1. Przedszkole udziela pomocy rodzicom (opiekunom dzieci) w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu ich rozwoju.
 2. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada trzy budynki, a w każdym z nich są:

1) sale zajęć dla poszczególnych oddziałów z niezbędnym wyposażeniem,

2) zespół pomieszczeń bloku żywnościowego,

3) sale terapeutyczne,

4) szatnie,

5) pomieszczenia administracyjne,

6) sanitariaty,

7) magazyny,

8) ogród przedszkolny.

 

 1. Zajęcia w przedszkolu zawiesza się w razie wystąpienia:

a) zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych;

b) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z dziećmi , zagrażającej zdrowiu dzieci;

c) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną;

d) innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci.

 

   1. W przypadku zawieszenia zajęć powyżej dwóch dni, dyrektor przedszkola organizuje dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
   2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, będą realizowane:

a) Z wykorzystaniem narzędzia informatycznego;

b) Z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniającej wymianę informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem;

c) Przez podejmowanie przez dziecko aktywności określonych przez nauczyciela potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych działań.

 

3. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor przekazuje dzieciom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

4. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane z uwzględnieniem:

a) równomiernego obciążania dzieci zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;

b) zróżnicowania zajęć w każdym dniu;

c) możliwości psychofizycznych dzieci;

5. Przedszkole zapewnia warunki bezpiecznego uczestnictwa dzieci w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez:

a) łączenie przemiennego kształcenia z użyciem multimediów i bez ich użycia:

b) przekazywanie rodzicom kart pracy do wydruku lub wydrukowanych kart pracy,

c) propozycji zabaw z dzieckiem z użyciem przedmiotów dostępnych w domu,

d) przesyłanie linków do filmów edukacyjnych, multimedialnych książeczek i gier edukacyjnych

 

6. materiały o których mowa w pkt. 5 dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym

7. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może czasowo modyfikować:

a) tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowego rozkładu dnia przedszkola,

b) tygodniowy rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w przedszkolu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

8. O sposobie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jak również o modyfikacji tygodniowego zakresu treści nauczania oraz tygodniowego rozkładu zajęć, dyrektor przedszkola informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

9. Podczas realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele przedszkola informują rodziców o dostępnych materiałach i możliwych sposobach oraz formach ich realizacji przez dziecko w domu. Przekazują rodzicom dzieci materiały niezbędne do realizacji zajęć w domu za pośrednictwem:  poczty elektronicznej lub dostępnych aplikacji.

a) Jeżeli rodzice dziecka nie posiadają dostępu do Internetu, nauczyciel przesyła na telefon komórkowy rodzica informacje o dostępnych materiałach niezbędnych do realizacji zajęć z    wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez  dziecko w domu.

10. Potwierdzeniem uczestnictwa dziecka w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jest:

a) przesłanie przez rodziców zdjęć lub filmów z wykonanych przez dzieci zadań,

b) odbieranie wiadomości,

c) wykonywanie zadań w formie ustalonej dla stosowanego narzędzia zdalnego nauczania.

11. Potwierdzenie uczestnictwa dziecka w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość uwzględnia zasady poszanowania sfery prywatności rodziców dziecka oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do realizacji zadań.

12.W przypadku rodziców dziecka, którzy nie mają dostępu do Internetu, obecność potwierdzana jest poprzez odbieranie wiadomości SMS, zapoznanie się z przesłanym materiałem i wykonanie zadań w formie ustalonej przez nauczyciela;

13. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele przedszkola i specjaliści monitorują postępy dziecka na bieżąco i przekazują rodzicom informacje za pomocą technologii informacyjno – komunikacyjnej, z zachowaniem poufności.

14. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, rodzice mają możliwość indywidualnych kontaktów z nauczycielami w formie:

a) rozmów indywidualnych w bezpośrednim kontakcie

b) rozmów telefonicznych

c) rozmów za pomocą dostępnych komunikatorów

15. Dyrektor, na wniosek rodziców, organizuje zajęcia na terenie przedszkola dla dziecka, które z uwagi na trudną sytuację rodzinną nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, o ile możliwe jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie przedszkola oraz na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu dziecka .

16.Dyrektor, na wniosek rodziców, organizuje zajęcia na terenie przedszkola dla dziecka, które z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania. Zajęcia te organizuje się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – o ile możliwe jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie przedszkola oraz na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu dziecka.

 

 1. SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI

& 5

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym,

3) stosuje w swych działaniach obowiązujące przepisy BHP i PPOŻ,

4) współpracuje z ośrodkami kultury, Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym, środowiskiem lokalnym, a w razie konieczności z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz poradniami specjalistycznymi zapewniając konsultację i pomoc.

 

 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.
 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Na realizację podstawy programowej przeznacza się 5 godzin dziennie, przy czym:

1) co najmniej 1/5 czasu przeznacza się na zabawę,

2) najwyżej 1/5 czasu zajmują zajęcia dydaktyczne, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego,

3) co najmniej 1/5 czasu dzieci spędzają na powietrzu,

4) pozostałe 2/5 czasu nauczyciel zagospodarowuje dowolnie, w tym na zajęcia Montessori, zajęcia dodatkowe oraz swobodne zabawy dzieci.

 1. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Dyrektor placówki w porozumieniu z rodzicami może świadczyć dodatkowe usługi odpłatne w zakresie zajęć dodatkowych ustalanych na bieżący rok szkolny.
 3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci. Zajęcia realizowane są poza czasem realizacji podstawy programowej.
 4. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.
 5. Sposób dokumentowania zajęć dodatkowych określają odrębne przepisy. Dzieci nieuczestniczące w zajęciach dodatkowych mają w czasie ich trwania zapewnioną opiekę nauczyciela.
 6. Zajęcia dodatkowe prowadzone w przedszkolu finansowane są przez rodziców.
 7. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece dwóm lub trzem nauczycielom:
 8. Dzieci w trakcie zajęć w przedszkolu oraz ogrodzie przedszkolnym są pod stałą opieką nauczyciela,
 9. Wycieczki poza teren przedszkola odbywają się za zgodą rodziców, pod opieką nauczyciela (na każde 10 dzieci przypada 1 nauczyciel).
 10. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną  przez nich osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną  przez nich osobę.
 11. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych jemu dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
 12. Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.
 13. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola -bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

 

 1. PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA

& 6

 1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach ustalonych w Statucie Przedszkola, czyli w godzinach pracy przedszkola.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) na początku września składają pisemne upoważnienie dla osób mogących odbierać ich dzieci z przedszkola. Pisemne upoważnienie powinno zawierać imię, nazwisko, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodzica oraz numer telefonu do rodziców lub prawnych opiekunów.
 3. Nauczyciel nie może wydać dziecka osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu.
 4. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 5. Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców (prawnych opiekunów) bez opieki na terenie przedszkola (np. przed budynkiem, w ogrodzie, w łazience, w szatni).
 6. Osoby odbierające dziecko z przedszkola są zobowiązane do poinformowania o tym fakcie nauczyciela odpowiedzialnego za dziecko.
 7. W przypadku częstych spóźnień rodziców i odbierania dzieci po godzinach pracy przedszkola, będą podjęte następujące działania:

1. Rozmowa dyrektora przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

2. Wystosowanie listu do rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

3. Wystąpienie dyrektora z wnioskiem do Sądu Rodzinnego i Nieletnich o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka przedszkola.

4. Podjęcie decyzji przez dyrektora o skreśleniu dziecka z listy wychowanków.

5. W przypadku, niemożności skontaktowania się telefonicznego, nauczyciel oczekuje z dzieckiem przez 1 godzinę od momentu zamknięcia przedszkola. Jeżeli w tym czasie rodzice (prawni opiekunowie) nie zgłoszą się po dziecko, nauczyciel powiadamia dyrektora i najbliższy Komisariat Policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców.

 

 1. WSPÓŁDZIAŁANIE Z RODZICAMI

& 7

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
  1. zebrania grupowe,
  2. zajęcia otwarte,
  3. spotkania adaptacyjne,
  4. konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami i specjalistami – w miarę potrzeb,
  5. kącik dla rodziców,
  6. tablice informacyjne dla rodziców,
  7. dni otwarte,
  8. zajęcia integracyjne dla rodziców (prawnych opiekunów) i dzieci,
  9. warsztaty prowadzone przez nauczycieli i specjalistów – według potrzeb,
  10. wspólne przedsięwzięcia organizowane przez rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli np.: wigilia, festyn rodzinny.

 

3. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

  1. przestrzeganie niniejszego statutu,
  2. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty,
  3. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub upoważnienie do tego osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo, w godzinach otwarcia przedszkola,
  4. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
  5. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,
  6. niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
  7. przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych oraz dostarczenie informacji potwierdzonej przez lekarza o stanie zdrowia po przebytej chorobie zakaźnej pozwalającej na pobyt dziecka w przedszkolu,
  8. dbanie o higienę i estetyczny wygląd dziecka,
  9. systematyczne zapoznawanie się z treścią komunikatów, ogłoszeń na tablicy ogłoszeń,
  10. interesowanie się sukcesami i porażkami dziecka,
  11. zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

 

 1. Rodzice mają prawo do:

  1. zapoznania się z planem pracy przedszkola,
  2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
  3. uzyskiwania porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych oraz sposobu udzielania dziecku pomocy,
  4. przekazywania nauczycielowi oraz organowi prowadzącemu wniosków na temat pracy przedszkola,
  5. przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi nadzorującemu jego pracę.

 

VII. ORGANY PRZEDSZKOLA

 

& 8

 1. Organami przedszkola są:

   1. Dyrektor przedszkola.
   2. Dyrektor administracyjny.
   3. Dyrektor zarządzający
   4. Zastępca Dyrektora pedagogicznego.
   5. Rada Pedagogiczna.

 

 1. Dyrektor przedszkola:

 

  1. kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje przedszkole na zewnątrz;
  2. jest organem nadzoru pedagogicznego;
  3. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
  4. w wykonywaniu swoich zadań, współpracuje z Radą Pedagogiczną, oraz rodzicami;
  5. przedstawia Radzie Pedagogicznej, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola;
  6. dopuszcza do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego na wniosek nauczyciela lub grupy nauczycieli ;
  7. powiadamia dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez niego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;
  8. organizuje zajęcia dodatkowe;
  9. organizuje działalność przedszkola w sposób zgodny z wymogami bhp i sanepid;
  10. ustala ramowy rozkład dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy i podaje go do wiadomości na tablicy ogłoszeń w przedszkolu;
  11. w porozumieniu z organem prowadzącym zawiera umowy z rodzicami o opiekę przedszkolną;
  12. w porozumieniu z organem prowadzącym podejmuje decyzje w sprawie skreślenia dziecka z listy;
  13. jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu;
  14. za zgodą organu prowadzącego zatrudnia, zwalnia i opracowuje zakresy obowiązków wszystkich pracowników;
  15. ustala za zgodą organu prowadzącego warunki wynagradzania nauczycieli i innych pracowników;
  16. gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy;
  17. występuje do organu prowadzącego z wnioskami w sprawach nagród, wyróżnień lub kar porządkowych dla pracowników przedszkola;
  18. współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy;
  19. realizuje inne zadania zlecone mu przez organ prowadzący.

 

 1. Dyrektor administracyjny:

1) Pod nieobecność Dyrektora Przedszkola:

a) kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje przedszkole na zewnątrz;

b) organizuje działalność przedszkola w sposób zgodny z wymogami bhp i sanepid;

c) ustala ramowy rozkład dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy i podaje go do wiadomości na tablicy ogłoszeń w przedszkolu;

d) w porozumieniu z organem prowadzącym zawiera umowy z rodzicami o opiekę przedszkolną;

e) w porozumieniu z organem prowadzącym podejmuje decyzje w sprawie skreślenia dziecka z listy;

f) za zgodą organu prowadzącego zatrudnia, zwalnia i opracowuje zakresy obowiązków wszystkich pracowników;

g) ustala za zgodą organu prowadzącego warunki wynagradzania nauczycieli i innych pracowników.

 

2) Ponadto dyrektor administracyjny:

a) kieruje pracami pracowników administracyjnych i obsługowych;

b) sprawuje nadzór nad utrzymaniem infrastruktury przedszkolnej tj. budynków, wyposażenia, placów zabaw itp.;

c) nadzoruje funkcjonowanie kuchni przedszkolnej;

d) koordynuje organizację wycieczek, występów wyjazdów oraz spotkań integracyjnych wychowanków przedszkola;

e) nadzoruje realizacje procesu szkoleń, kursów oraz studiów kadry pedagogicznej.

 

4.Dyrektor zarządzający

 

1. Pod nieobecność Dyrektora administracyjnego:

a) kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje przedszkole na zewnątrz;

b) organizuje działalność przedszkola w sposób zgodny z wymogami bhp i sanepid;

c) ustala ramowy rozkład dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy i podaje go do wiadomości na tablicy ogłoszeń w przedszkolu;

d) w porozumieniu z organem prowadzącym zawiera umowy z rodzicami o opiekę przedszkolną;

e) w porozumieniu z organem prowadzącym podejmuje decyzje w sprawie skreślenia dziecka z listy;

f) za zgodą organu prowadzącego zatrudnia, zwalnia i opracowuje zakresy obowiązków wszystkich pracowników;

g) ustala za zgodą organu prowadzącego warunki wynagradzania nauczycieli i innych pracowników.

h) kieruje pracami pracowników administracyjnych i obsługowych;

i) sprawuje nadzór nad utrzymaniem infrastruktury przedszkolnej tj. budynków, wyposażenia, placów zabaw itp.;

j) nadzoruje funkcjonowanie kuchni przedszkolnej;

k) koordynuje organizację wycieczek, występów wyjazdów oraz spotkań integracyjnych wychowanków przedszkola;

l) nadzoruje realizacje procesu szkoleń, kursów oraz studiów kadry pedagogicznej.

 

 1. Zastępca Dyrektora pedagogicznego

 

  1. jest powoływany i odwoływany przez Dyrektora przedszkola.
  2. kieruje bieżącą działalnością przedszkola.
  3. wraz z Dyrektorem realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji.
  4. działa w ramach udzielonego mu upoważnienia.
  5. prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym przez organ prowadzący na dany rok szkolny.
  6. kontroluje wykonywanie obowiązków oraz sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych nauczycieli.
  7. realizuje założenia i koncepcje przedłożone przez Kuratorium Oświaty.
  8. opracowuje dokumenty programowo – organizacyjne przedszkola.
  9. sprawuje nadzór nad sposobem dokumentowania przez nauczycieli przebiegu pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
  10. reprezentuje placówkę w równym stopniu co Dyrektor na zewnątrz.
  11. reprezentuje przedszkole podczas zebrań z Rodzicami/Opiekunami.
  12. reprezentuje przedszkole w czasie nieobecności Dyrektora w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem oraz ponosi odpowiedzialność za prawidłowość opieki nad dziećmi.

 

 1. Rada Pedagogiczna

  1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu oraz Dyrektor jako jej przewodniczący.
  2. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu w związku z analizą pracy oraz w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek co najmniej 1/3 członków, organu prowadzącego, organu nadzorującego.
  3. Rada Pedagogiczna ustala programy pracy i wytyczne na dany rok szkolny.
  4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo – wychowawcza.
  5. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
  6. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
  7. Nauczyciele zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach.

 

 1. Organy współdziałając ze sobą:

 

  1. dążą do stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenia poziomu placówki,
  2. dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji,
  3. zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą.

 

VIII. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

& 9

 1. Przedszkole działa zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.
 2. W oddziałach przedszkolnych realizowane są programy nauczania, uwzględniające wymagania podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej oraz własne programy nauczania.
 3. Praca opiekuńcza, dydaktyczna, wychowawcza w oddziałach przedszkolnych, prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 4. Realizacja treści zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego odbywa się przez cały dzień pobytu dziecka w przedszkolu w trakcie zajęć kierowanych i niekierowanych.
 5. Szczegółową organizacje pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, oczekiwań rodziców oraz odrębnych przepisów wynikających z realizacji podstawy programowej.
 6. Przedszkole prowadzi obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
 7. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2,5.
 8. W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).
 9. Zajęcia dydaktyczne trwają 60 minut a czas zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.
 10. W okresach obniżonej frekwencji (ferie zimowe, wiosenne, dyżur wakacyjny, epidemia grypy itp.) przedszkole może prowadzić zajęcia w grupach łączonych.
 11. Rodzice mają prawo do indywidualnych konsultacji z nauczycielem po wcześniejszym umówieniu terminu.
 12. W placówce może być zorganizowana grupa w wieku żłobkowym. W siedzibie przy ul. Grabianowskiej 50 funkcjonują 3 grupy przedszkolne (maksymalna liczba dzieci nie może przekroczyć 46 dzieci), w siedzibie przy ul. Sienkiewicza 12A funkcjonują dwie grupy przedszkolne (maksymalna liczba dzieci nie może przekroczyć 41), w siedzibie przy ul. Sienkiewicza 10A funkcjonują dwie  grupy przedszkolne (maksymalna liczba dzieci nie może przekroczyć 50).
 13. Podstawową organizacją przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
 14. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 (z zastrzeżeniem punktu 15 bieżącego paragrafu).
 15. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.
 16. Przedszkole organizuje dla dzieci zajęcia w ramach  wczesnego wspomagania rozwoju. Dyrektor powołuje zespoły wczesnego wspomagania, w skład którego wchodzą osoby posiadające przygotowanie do  pracy z dziećmi niepełnosprawnymi  (pedagog, psycholog, logopeda oraz inni  specjaliści w zależności od potrzeb dziecka).
 17. Dyrektor  koordynuje prace zespołów.
 18. Zadania zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka to w  szczególności:

1) ustalenie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia  rodziny dziecka,

2) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu  wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka,

3) ustalenie miejsca prowadzenia zajęć oraz liczebności grup, co uzależnione jest od potrzeb i możliwości dziecka,

4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie wprowadzenie zmian  w indywidualnym programie wczesnego wspomagania stosowanie do potrzeb dziecka i  jego   rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania,

 5) udzielanie pomocy rodzinie dziecka w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem,

6) rozpoznawanie zachowań niepożądanych i utrwalenie właściwych reakcji na te zachowania,

7) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków  dydaktycznych i niezbędnego sprzętu,

8) zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach wczesnego wspomagania,

9) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowane są w ciągu  roku szkolnego, z wyłączeniem przerwy wakacyjnej.

  IX. CZAS PRACY PRZEDSZKOLA

& 10

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem dwutygodniowej przerwy wakacyjnej. O terminie przerwy decyduje dyrektor na początku każdego roku kalendarzowego. Informacja ta przekazywana jest rodzicom niezwłocznie.
 2. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-18.00.

 

X. ZASADY ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT DZIECI W PRZEDSZKOLU

& 11

 1. Środki finansowe na działalność przedszkola pochodzą z następujących źródeł:

 

  1. odpłatności rodziców,
  2. dotacji samorządowych,
  3. środków własnych,
  4. sponsorów.
  1. Wysokość opłaty stałej za świadczenia zakresu wychowania przedszkolnego oraz zajęć dodatkowych ustala organ prowadzący przedszkola. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
  2. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dziecka. Zasady odpłatności, wyżywienia i wysokość stawki dziennej ustala organ prowadzący. W przypadku nieobecności dziecka, przysługuje zwrot kosztów wyżywienia w następnym miesiącu.
  3. Rodzice lub opiekunowie wnoszą opłatę do 10- go każdego m-ca na konto przedszkola lub osobiście w placówce.
  4. Rodzice są zobowiązani uiścić jednorazową opłatę wpisową, wpłacaną po zakwalifikowaniu nowo przyjętego dziecka do przedszkola. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez rodziców z przedszkola. Wysokość wpisowego ustala organ prowadzący.
  5. Co roku w miesiącach wrzesień- październik Rodzice wnoszą opłatę za wyprawkę dla dziecka. Wysokość opłaty określona jest w umowie.
  6. Wysokość wszystkich opłat wnoszonych przez rodziców określana jest w umowie, zawieranej pomiędzy Rodzicami dziecka a organem prowadzącym przedszkole.

 

 

XI. ZASADY REKRUTACJI I SKREŚLENIA Z LISTY WYCHOWANKÓW

 

 1. Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.
 2. Rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w przedszkolu zobowiązani są do zgłoszenia dziecka osobiście, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie podając podstawowe dane dziecka oraz dane kontaktowe.
 3. Dyrektor na podstawie zgłoszenia umawia się z Rodzicami na rozmowę.
 4. O przyjęciu dziecka decyduje Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
 5. Podstawą zapisania dziecka jest wpłata wpisowego w ustalonym przez Dyrektora terminie i zawarcie umowy o opiekę przedszkolną oraz opłacenie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 6. Rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron umowy o opiekę przedszkolną skutkuje skreśleniem dziecka z listy wychowanków.
 7. Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym, może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku, gdy:

 

  1. rodzice zalegają z opłatami za 1 miesiąc,
  2. rodzice nie przestrzegają postanowień zawartych w statucie i obowiązujących w przedszkolu procedur,
  3. rodzice zataili informacje o stanie zdrowia dziecka, co uniemożliwia prawidłowy proces wychowawczo-dydaktyczny,
  4. nastąpił brak współpracy pomiędzy rodzicami a personelem w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczo-dydaktycznych,
  5. nieusprawiedliwionej absencji dziecka trwającej dłużej niż miesiąc,
  6. gdy jest nosicielem choroby zakaźnej (oprócz chorób wieku dziecięcego),
  7. braku porozumienia między rodzicami a przedszkolem w sprawach kluczowych, dotyczących wychowania dziecka i problemów wychowawczych, kiedy rodzice nie interesują się dzieckiem i nie współpracują z poradnią specjalistyczną, a agresywne zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci.

 

XII.  NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

& 13

 1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz pracowników administracji i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określa Dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego.
 3. Do wykonania prac administracyjno-gospodarczych zatrudnieni są pracownicy w liczbie określanej na potrzeby przedszkola.
 4. Liczbę pracowników ustala Dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego. Ocenę, wymogi, kwalifikacje, prawa i obowiązki nauczycieli określa Karta Nauczyciela i przepisy wykonawcze.

 

& 14

 1. W przedszkolu utworzone jest stanowisko zastępcy dyrektora pedagogicznego (nauczyciela wyznaczonego do zastępowania).
 2. Do zakresu zadań zastępcy dyrektora pedagogicznego (nauczyciela wyznaczonego do zastępowania) należy:

 

 1. pomoc dyrektorowi w opracowaniu projektu planu pracy na każdy rok szkolny;
 2. bezpośredni nadzór nad prawidłowością realizacji zadań zleconych nauczycielom;
 3. opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje nauczycieli;
 4. opracowywanie planu imprez przedszkolnych;
 5. egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli, dzieci i rodziców postanowień statutu przedszkola;
 6. kontrolowanie pracy pracowników obsługi;
 7. zastępowanie dyrektora na czas jego nieobecności;
 8. prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym przepisami;
 9. wykonywanie innych zadań bieżących zleconych przez dyrektora.
 1. Nauczyciel przedszkolny zobowiązany jest do ukończenia kursu z zakresu pedagogiki Montessori oraz ciągłego doskonalenia umiejętności w tym zakresie.
 2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

  1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
  2. otoczenie opieką każde dziecko od chwili jego przyjęcia do przedszkola;
  3. prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;
  4. kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;
  5. dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;
  6. indywidualizowanie pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej;
  7. prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnozą przedszkolną) w grupach 5 i 6 -latków;
  8. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, a w szczególności informowanie rodziców na pierwszym zebraniu o wymaganiach wynikających z realizowanego programu wychowania przedszkolnego, systematyczne informowanie o postępach dziecka i pojawiających się trudnościach, a także o jego zachowaniu i rozwoju, w formach przyjętych w przedszkolu;
  9. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień ucznia;
  10. wnioskowanie do dyrektora przedszkola o objęcie opieką zespołu d.s. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecka, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;
  11. aktywny udział w pracach zespołu d.s. pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych, do których nauczyciel należy;
  12. tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;
  13. bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci; informowanie rodziców o jego osiągnięciach lub brakach;
  14. wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań;
  15. organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty z rodzicami dzieci;
  16. doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich zebraniach Rad Pedagogicznych, udział w zajęciach otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz wszystkich formach doskonalenia wewnętrznego;
  17. aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu;
  18. współdziałanie z drugim nauczycielem prowadzącym grupę oraz ze specjalistami w celu udzielania fachowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  19. prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i miesięcznych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, a także zestawień statystycznych i innych wymaganych przez dyrektora przedszkola;
  20. dokonywanie ewaluacji pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej oraz ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka;
  21. opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola;
  22. kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, uszanowanie jego godności osobistej;
  23. dbanie o wystrój sali powierzonej opiece;
  24. przestrzeganie dyscypliny pracy;
  25. przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
  26. respektowanie praw dziecka;
  27. natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa;
  28. zwrócenie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola (w takim przypadku należy poprosić o podanie celu pobytu na terenie przedszkola i zawiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola);
  29. niezwłoczne zawiadomienie dyrektora przedszkola o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie przedszkola.

 

 1. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 3 i 4 poprzez:

  1. dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych bytowych a także potrzeb i oczekiwań;
  2. tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;
  3. ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;
  4. pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle rodzinnym;
  5. organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy;
  6. utrzymywanie stałego kontaktu z psychologiem, pedagogiem i logopedą lub innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne;
  7. wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywania trudności i odporności na niepowodzenia;
  8. wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi – akceptacji, życzliwości,
  9. współdziałania, pomocy, odpowiedzialności za ład i estetykę sali;
  10. okazywanie troski i życzliwości dla każdego dziecka;
  11. unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad dziecka;
  12. stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci, zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;
  13. współpracę z rodzicami Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną,
  14. wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą;
  15. dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie i podczas wyjść poza teren przedszkola;
  16. udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom;
  17. przekazywanie rzetelnych informacji o postępach dziecka, trudnościach wychowawczych oraz proponowanie różnych form pomocy;
  18. przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególności procedury dotyczącej bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w Przedszkolu.

 

& 15

 1. W Przedszkolu w zależności od potrzeb zatrudnieni są dodatkowo nauczyciele specjaliści m.in. logopeda, psycholog i terapeuci, w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.
 2. Nauczyciele i specjaliści, o których mowa w ust. 1 w szczególności:

 

  1. rozpoznają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie;
  2. współorganizują zajęcia edukacyjne i prace wychowawczą w formach integracyjnych, w szczególności:

 

a) wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia dydaktyczne, wybierają i opracowują programy wychowania przedszkolnego,

b) dostosowują realizację programów wychowania przedszkolnego, do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci ze specjalnymi potrzebami,

c) w zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjnych, możliwości psychofizycznych dzieci ze specjalnymi potrzebami, wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia dydaktyczne, opracowują dla każdego dziecka indywidualne programy edukacyjne, określające zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów, rodzaj zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych z dzieckiem;

 

3. uczestniczą w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli,

4. prowadzą zajęcia rewalidacyjne,

5. udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne w doborze metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz niedostosowanymi społecznie;

6. prowadzą lub organizują różnego rodzaju formy pomocy pedagogicznej i psychologicznej dla dziecka i jego rodziny.

 

3. Psycholog w przedszkolu otacza opieką wszystkie uczęszczające dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w grupach integracyjnych . W szczególności do zadań psychologa należy:

 

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron dziecka;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;
 3. współuczestnictwo w tworzeniu indywidualnych programów terapeutycznych i współpraca z innymi nauczycielami w ich realizacji,
 4. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli;
 5. wspieranie nauczycieli grup w działaniach wynikających z programu wychowawczego przedszkola, o którym mowa w odrębnych przepisach.

 

4. W przedszkolu zatrudniony jest specjalista logopeda, którego zadaniem jest praca z dziećmi niepełnosprawnymi. W szczególności do zadań logopedy należy:

 

  1. współpraca z nauczycielami w grupach,
  2. w zależności od potrzeb diagnozowanie dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, przeprowadzanie badań dojrzałości szkolnej, badanie poziomu rozwoju analizatorów,
  3. współuczestnictwo w tworzeniu indywidualnych programów terapeutycznych,
  4. prowadzenie zajęć zgodnie z potrzebami placówki,
  5. współpraca z rodzicami, udzielanie porad logopedycznych.

 

5. W przedszkolu zatrudniony jest specjalista pedagog specjalny. Do zadań pedagoga specjalnego należy:

 1. współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami;
 2. rekomendowanie dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 3. prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 4. rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
 5. określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
 6. współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 7. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a)rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;

8. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom;

9. współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami (m.in. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi, pomocą nauczyciela);

10.przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie wymienionych wyżej zadań.

11. prowadzenie zajęć rewalidacyjnych.

 

 1. W przedszkolu zatrudnieni mogą być inni specjaliści z zakresu indywidualnej terapii dzieci niepełnosprawnych zgodnie z potrzebami dzieci.
 2. Zakres ich zadań jest ściśle związany z potrzebami i indywidualnym planem rozwoju dzieci.
 3. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele wychowania przedszkolnego, którzy dodatkowo posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wspomagającego.
 4. Zajęcia, w których ze względu na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie, uczestniczą nauczyciele i specjaliści, ustala Dyrektor przedszkola.

 

& 16

 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracyjni i obsługowi. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Pracami w/w osób kieruje Dyrektor administracyjny.
 2. Zakres obowiązków konserwatora:

1) strzeżenie mienia przedszkola przed uszkodzeniami i niebezpieczeństwami;
2) sprawdzanie stanu urządzeń przedszkolnych i na bieżąco usuwanie usterek oraz dokonywanie napraw wg potrzeb i możliwości / szatnia, łazienki, klasy, ogród/
3) dokonywanie wszelkich napraw, zleconych przez dyrektora i specjalistę, sprzętu znajdującego się na terenie przedszkola i ogrodu.

 

XIII. Prawa i obowiązki dzieci

 

& 17

 1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka a w szczególności do:

  1. swobodnej wypowiedzi;
  2. spokoju, snu i odpoczynku, kiedy są mu one potrzebne;
  3. wyboru materiału, miejsca, tempa i formy pracy;
  4. przebywania w czystym, uporządkowanym pomieszczeniu;
  5. korzystania z dostępnego materiału rozwojowego;
  6. odmowy przyjęcia posiłku;
  7. właściwe zorganizowanie procesu opiekuńczo–wychowawczo–dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
  8. ochronę przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
  9. poszanowania godności osobistej dziecka, życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo – dydaktycznym, akceptacji dziecka, takim jakie jest;
  10. poszanowania indywidualnego tempa rozwoju;
  11. szacunku dla wszystkich jego potrzeb;
  12. poszanowania własności;
  13. badania i eksperymentowania;
  14. doświadczania konsekwencji własnego zachowania;
  15. zachowania prawa dziecka do wyrażania uczuć, emocji z poszanowaniem uczuć innych.

 

 1. Dziecko zobowiązane jest do:

 

  1. przestrzegania zaleceń pracowników przedszkola –nauczyciela, dyrektora;
  2. poszanowania własności, pracy i osób;
  3. zachowania nie narażającego innych na szkodę fizyczna lub psychiczną;
  4. szanowania kolegów i wytworów ich pracy;
  5. nie oddalania się od grupy bez wiedzy nauczycielki;
  6. szanowania sprzętu i zabawek znajdujących się w przedszkolu;
  7. dbania o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;
  8. przestrzegania ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;
  9. sygnalizowania złego samopoczucia i potrzeb fizjologicznych;
  10. przejawianie właściwego stosunku do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych.

 

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 roku do 6 lat, z zastrzeżeniem &9 ust. 7.
 2. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

& 18

 1. Statut obejmuje wszystkich członków społeczności przedszkola.
 2. Statut jest udostępniony wszystkim zainteresowanym.
 3. Dyrektor publikuje ujednolicony tekst Statutu jako załącznik do zarządzenia.
 4. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.
 6. Statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2022r.