Niepubliczny żłobek Zameczek Wioletta Cholewa-Baranowska zaprasza do złożenia oferty/ofert na zakup i sukcesywną dostawę produktów spożywczych w ramach realizacji projektu Opieka nad dziećmi do lat 3 w żłobku „Zameczek”. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i sukcesywną dostawę produktów spożywczych do przygotowywania posiłków dla 40 dzieci w okresie 01 styczeń 2019 – 31 grudzień 2020.

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Dostawcy/Dostawców, który/którzy wyprodukuje/wyprodukują lub zakupi/zakupią i sukcesywnie dostarczy/dostarczą produkty spożywcze niezbędne do przygotowywania posiłków dla 40 dzieci w okresie od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2020, na podstawie jednostkowych zamówień w ramach projektu Opieka nad dziećmi do lat 3 w żłobku „Zameczek”.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa różnego rodzaju artykułów spożywczych, które szczegółowo zostały opisane w załącznikach tj. Częściach 1-8.
2. Termin realizacji: od dnia zamówienia w różnych terminach od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2020 przy czym dokładny termin dostaw zostanie ustalony wspólnie z Dostawcą.
3. Uwaga: ilość zamówienia na poszczególne produkty określona w specyfikacji asortymentowo-cenowej w trakcie realizacji zamówienia może ulec zmianie.
4. Miejsce dostawy: niepubliczny żłobek Zameczek Wioletta Cholewa-Baranowska, ul. Ceglana 29, 08-110 Siedlce.
5. Zapłata dla Dostawcy będzie następowała każdorazowo za dostarczone artykuły na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w sytuacji nieotrzymania środków na realizację projektu.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim oraz przesłać listownie lub dostarczyć osobiście w terminie od dnia 03.12.2018r. do dnia 14.12.2018r. na adres: Zameczek Wioletta Cholewa-Baranowska, ul. Sienkiewicza 12A, 08-110 Siedlce
Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego. Oferta musi być opatrzona datą i podpisana przez Dostawcę.
Do oferty muszą zostać załączone wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty opracowane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w miejscach wymaganych muszą być opatrzone datą i podpisane przez Dostawcę.
Kopie dokumentów Dostawca musi potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Lista dokumentów wymaganych od Dostawcy

Formularz ofertowy
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wioletta Cholewa-Baranowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

600251606
Komentarze zostały zablokowane.