Regulamin Klubu Malucha Zameczek

ROZDZIAŁ I.
Postanowienia ogólne.

§1
1. Regulamin organizacyjny Klubu Malucha Zameczek zwany dalej „Regulaminem”, określa
organizację pracy placówki.
2. Postanowienia Regulaminu organizacyjnego określają w szczególności:
1) organizację pracy Klubu Malucha, w tym czas pracy Klubu Malucha, ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w placówce oraz obsadę osobową placówki;
2) zasady funkcjonowania Klubu Malucha;
3) organizację opieki nad dziećmi w Klubie Malucha w tym:
a) prawa i obowiązki rodziców;
b) prawa dziecka;
c) obowiązki opiekunów.
4) zasady bezpieczeństwa dzieci.
§ 2
Klub Malucha działa na podstawie: Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235).
§ 3
1. Klubu Malucha obejmuje opieką dzieci w wieku od ukończenia 1-ego roku życia.
2. Opieka w Klubie Malucha może być sprawowana nad dziećmi do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.
§ 4
1. Klubu Malucha wpisany jest do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Siedlce.
2. Siedziba Klubu Malucha mieści się w Siedlcach, na ulicy Grabianowskiej 50.

ROZDZIAŁ II
Organizacja pracy Klubu Malucha
§ 5
1. Klubem Malucha kieruje Dyrektor.
2. Przyjęć do Klubu Malucha dokonuje Właściciel na podstawie Karty Zgłoszenia dziecka do Klubu Malucha.
3. Zakres świadczeń udzielanych przez Klub Malucha określa Umowa zawierana pomiędzy
rodzicem a Właścicielem Klubu Malucha.
4. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy pracowników: opiekunów, pomocy opiekunów, pracownika kuchni oraz pracowników realizujących zajęcia dodatkowe, terapie.
§ 6
1. Klub Malucha czynny jest cały rok, oprócz przerwy urlopowej i dni ustawowo wolnych od pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 18:00.
2. Każde dziecko może przebywać w Klubie Malucha maksymalnie 5 godzin..
3. Dopuszcza się łączenie grup dziecięcych dla celów organizacyjnych.
4. Organizację pracy z dziećmi określa rozkład dnia:
– 06.30 – 08.15 – schodzenie się dzieci,
– 08.15 – 08.30 – poranna toaleta (mycie rączek przed śniadaniem),
– 08.30 – 09.00 – śniadanie,
– 09.00 – 09.15 – nauka korzystania z nocnika i toalety ( u starszych dzieci),
– 09.15 – 11.00 – zajęcia dydaktyczne,
– 11.00 – 11.30 – mycie rączek, pierwsze danie (zupa),
– 11.30 – 11.45 – przygotowanie do odpoczynku,
– 11.45 – 13.00 – leżakowanie dla chętnych dzieci, słuchanie bajek, czytanie bajek
– 13.00 – 13.30 – mycie rączek, drugie danie,
– 13.30 – 15.00 – zabawa i zajęcia dydaktyczne dla chętnych dzieci
– 15.00 – 15.15 – podwieczorek
– 15.15 – 18.00 – zabawa
Podane godziny zajęć są orientacyjne i mogą ulec przesunięciu

§ 7
1. Dzieci przyprowadzane i odbierane są z Klubu Malucha przez rodziców, prawnych opiekunów lub przez osoby przez nich upoważnione.
2. Personel Klubu Malucha w razie wątpliwości ma prawo sprawdzić tożsamość osoby odbierającej dziecko.
3. Dziecka nie mogą odbierać osoby nieletnie i będące pod wpływem alkoholu.
§ 8
1. W okresie adaptacji do warunków Klubu Malucha, jest możliwość pozostania rodzica z dzieckiem na Sali po wcześniejszym uzgodnieniu z personelem.
2. Czas pobytu dziecka w Klubie Malucha, w okresie adaptacji, jest stopniowo wydłużany
w zależności od potrzeb dziecka.
3. Dzieci nie można pod żadnym pozorem przymuszać do jedzenia. Posiłki należy
zorganizować i podawać dzieciom w Klubie Malucha w taki sposób, aby zachęcały dzieci
do jedzenia.
4. Dzieci zawsze mają zapewniony dostęp do napojów (kompot, woda, herbata).
§ 9
W czasie pobytu w Klubie Malucha Dziecko powinno być zaopatrzone przez rodziców w:
1. domowe obuwie, z wyjątkiem dzieci w wieku niemowlęcym,
2. pampersy – jeżeli używa,
3. oznakowaną piżamkę,
4. bieliznę osobistą i odzież na zmianę,
5. szczoteczkę, pastę i kubeczek do mycia zębów,
6. butelkę ze smoczkiem lub kubeczek „niekapek”,
7. smoczek – jeżeli jest taka konieczność.

ROZDZIAŁ III
Prawa i obowiązki rodziców i dzieci korzystających z opieki Klubu Malucha
§ 10
Do podstawowych obowiązków rodziców należy:
1. przestrzeganie statutu Klubu Malucha i regulaminu organizacyjnego,
2. przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze żłobka przez rodziców lub upoważnioną
pełnoletnią osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
3. informowanie personel o nieobecności dziecka w Klubie Malucha do godz. 9.00 bieżącego dnia,
4. niezwłoczne odebranie dziecka ze Klubu Malucha w razie wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, np. wysoka gorączka, wymioty, biegunka,
5. terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w Klubie Malucha, wyżywienie, dodatkową opłatę za pobyt w wymiarze wydłużonym, tj. ponad 10 godz.
§ 11
Do podstawowych praw rodziców należy :
1. uzyskiwanie na bieżąco pełnej i rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
2. uzyskiwanie porad i wskazówek od opiekunów w razie wystąpienia trudności
wychowawczych oraz doborze metod w udzielaniu dziecku pomocy,
3. włączanie się w organizację imprez okolicznościowych dla dzieci w Klubie Malucha,
4. kierowanie do personelu Klubu Malucha uwag mających na celu troskę o dobro dziecka.
§ 12
1. Dziecko korzystające z opieki Klubu Malucha ma prawo do:
a) korzystania z usług Klubu Malucha w zakresie zapewniającym prawidłowy rozwój dziecka,
b) równego traktowania,
c) opieki i ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej
i psychicznej,
d) poszanowania tradycji kulturowej, religijnej z poszanowaniem zwyczajów,
e) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
f) odkrywania, pobudzania i wzmacniania własnego potencjału twórczego.
ROZDZIAŁ IV
Bezpieczeństwo DZIECI
§ 13
1. Przed pozostawieniem dziecka w Klubie Malucha Rodzic musi wypełnić kartę zgłoszeniową* zawierającą m.in. informacje na temat opiekunów, którzy będą dziecko odbierać, przebytych chorobach, alergiach i uczuleniach maluszka oraz inne dodatkowe wskazówki. ( Karta Zgłoszeniowa jest dostępna w placówce)
2. Dzieci mogą być odbierane wyłącznie przez Rodziców (opiekunów prawnych)
i osoby przez nich upoważnione w formie pisemnej. Personel zastrzega sobie prawo weryfikowania danych personalnych osób upoważnionych do odbioru Dziecka w oparciu o dowód osobisty..
3. Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są pozostawiać w Klubie Malucha tylko zdrowe Dziecko.
4. NIE PODAJEMY Dzieciom lekarstw.
5. Personel nie ponosi odpowiedzialności za Dziecko pozostające na terenie placówki pod opieką Rodzica lub osób upoważnionych do odbioru Dziecka. Dziecko jest pod opieką Rodzica w trakcie przyprowadzenia do momentu przekazania Dziecka pod opiekę personelu oraz po południu w trakcie odbioru Dziecka, od momentu zabrania go z placówki.
6. Ważne sprawy dotyczące Dzieci są przekazywane bezpośrednio Rodzicom przez opiekuna z uwzględnieniem poszanowania prawa do prywatności.
7. Rodzice zobowiązani do odbierania Dzieci zgodnie z godzinami ustalonymi
w poszczególnych abonamentach. Placówka otwarta jest w godzinach 6.30-18.00. W sytuacjach, gdy jest to niemożliwe – Rodzic/ Opiekun prawny jest zobowiązany do powiadomienia personelu o zaistnieniu takiej sytuacji.
8. W przypadku, gdy dodatkowa opieka rozpoczyna się po godzinach ustalonych
w poszczególnych abonamentach, Rodzic zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową tj. 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
9. Dziecko uczęszczające do Klubu Malucha ze względu na bezpieczeństwo nie może nosić biżuterii, ani innych niebezpiecznych przedmiotów.

§ 14
W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w Klubie Malucha, opiekun ma obowiązek niezwłocznie:
a. udzielić pierwszej pomocy,
b. powiadomić pogotowie ratunkowe;
c. powiadomić rodziców dziecka lub prawnych opiekunów.

ROZDZIAŁ V
§ 15
Na terenie Klubu Malucha obowiązuje bezwzględny zakaz:
a. palenia tytoniu,
b. spożywania napojów alkoholowych,
c. przebywania osób nieuprawnionych i nietrzeźwych.

§ 16
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09. 2012 r.